PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG MN BÌNH LONG                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          Số: 175/BC-TrMN        Bình long, ngày  06 tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO 
      Thực hiện theo nội dung Công văn của PGDĐT Võ nhai ngày 02 tháng 10 năm 2020V/v hưởng ứng tham gia triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020.
    Sau khi nhận được Công văn nhà trường đã chỉ đạo cán bộ phụ trách CNTT triển khai đầy đủ nội dung hưởng ứng tham gia triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 tới 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. 
       23/23 đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đã cài đặt phần mềm Bkav diệt virus đầy đủ.
      Trên đây là báo cáo kết quả triển khai chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2020 về cài đặt phần mềm diệt virus của trường mầm non Bình Long.    


        Nơi nhận                                                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  - Phòng GDĐTVõ Nhai

  - Trang website của đơn vị

   - Lưu NT                                                                                                                    Đàm Thị Huệ