Biểu số 2: Ban hành theo Thông tư: 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của BTC
Đơn vị: Trường  MN Bình Long 
Chương: 622 
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số  32 /QĐ-MN  ngày 18/02/2021 của Trường MN Bình Long)
 (Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) 
  Đvt: nghìn đồng
Số TTNội dungDự toán được giao
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí 
I Số thu phí, lệ phí 
1Lệ phí 
2Phí 
IIChi từ nguồn thu phí được để lại 
1Chi sự nghiệp…………………. 
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
bKinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 
2Chi quản lý hành chính 
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 
1Lệ phí 
2Phí 
BDự toán chi ngân sách nhà nước 196 000
INguồn ngân sách trong nước 196 000
1Chi quản lý hành chính 
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
2.1Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 
 - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở 
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng 
2.3Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 196 000
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  196 000
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
5Chi bảo đảm xã hội   
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
6Chi hoạt động kinh tế  
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
7.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
8.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
9.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 
10.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  
IINguồn vốn viện trợ 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
IIINguồn vay nợ nước ngoài 
1Chi quản lý hành chính 
2Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 
3Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
4Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình  
5Chi bảo đảm xã hội   
6Chi hoạt động kinh tế  
7Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 
8Chi sự nghiệp văn hóa thông tin   
9Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 
10Chi sự nghiệp thể dục thể thao 
         Ngày     tháng      năm 2021
  HIỆU TRƯỞNG
   
   
   
   
  Vi Thị Hồi