PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
TRƯỜNG MN BÌNH LONG
Số: 17 /KH-TrMN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Long, ngày 20 tháng 01 năm 2022

                                                           KẾ HOẠCH
                                      CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
Thực hiện Kế Hoạch số 25/KH-PGD-ĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo Võ Nhai về kế hoạch thực hiện cải cách hành chính
năm 2022.
Trường Mầm Bình long xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện; phân công nhiệm vụ
cụ thể cho từng tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.
- Cải thiện nâng cao chất lượng công tác CCHC trong nhà trường năm 2022,
hướng đến sự hài lòng đối với dịch vụ giáo dục công tại trường.
2. Yêu cầu
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác cải cách hành chính năm 2022 của
đơn vị. Bố trí đủ kinh phí thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2022; trực
tiếp, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, có chất lượng các nhiệm vụ được giao. Kết
quả thực hiện cải cách hành chính đảm bảo đúng tiến độ, thời gian gắn với các
nhiệm vụ của ngành.
- Triển khai đầy đủ các nội dung về công tác cải cách hành chính theo kế
hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo và cụ thể hóa các nội dung CCHC năm 2022
gắn với các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch CCHC của phòng Giáo dục
và Đào tạo đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.
II. NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
1. Cải cách thể chế
a) Thường xuyên rà soát văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực ngành giáo dục tham
mưu quản lý, kịp thời đề xuất, sửa đổi hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp,
chồng chéo.
- Xây dựng và hoàn thiện các quy định đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, kịp thời,
minh bạch và đúng với các văn bản quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh,
của xã và của ngành. Đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra việc thi hành văn bản và xử
lý các văn bản quy phạm pháp luật.
- Chỉ đạo các cán bộ, giáo viên, nhân viên đặc biệt là nhân viên văn phòng, kế
toán tự kiểm tra, rà soát các văn bản về nội dung, thể thức, quản lý các công văn đi,
đến.
b) Nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Triển khai cụ thể để tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp
hành pháp luật của viên chức và người lao động trong nhà trường.
c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới toàn thể
viên chức và người lao động trong nhà trường; triển khai cuộc thi tìm hiểu kiến
thức pháp luật nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ viên chức và
người lao động trong thực thi pháp luật.
2. Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa liên thông
2.1. Cải cách thủ tục hành chính(TTHC)
- Phổ biến, quán triệt các quy định về kiểm soát thủ tục hành chính tới các cán
bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thủ tục hành chính; thực hiện thủ tục hành
chính đã được công bố theo đúng nguyên tắc quy định.
- Thực hiện công khai đầy đủ, rõ ràng các thủ tục hành chính theo đúng quy
định bằng nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại bảng tin của nhà trường,
trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Thực hiện tốt quy ước văn hóa tại cơ quan, đơn vị, xây dựng phong cách,
thái độ, ứng xử của cán bộ giáo viên, nhân viên trong việc giao tiếp với phụ huynh,
đồng nghiệp.
- Cập nhật kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện đúng theo điều
lệ trường mầm non.
- Tiếp tục đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng hội họp, giảm các cuộc
họp không cần thiết.
3
- Luôn lắng nghe ý kiến nguyện vọng của Hội cha mẹ học sinh và phụ huynh,
cán bộ giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
2.2. Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
- Thực hiện đúng trình tự giải quyết công việc liên quan lĩnh vực chăm sóc
giáo dục theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính.
- Yêu cầu không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm, tinh thần, thái độ
phục vụ của đội ngũ CBGV,NV trong nhà trường.
3. Cải cách tổ chức bộ máy
a) Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
ngày 09/3/2018;Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số
108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan
chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các văn bản khác của Trung ương của tỉnh
về đổi mới sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu
quả và đổi mới hệ thống tổ chức về quản lý.
b) Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của nhà trường, người đứng đầu, cấp
phó của người đứng đầu phải có đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định.
c) Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên , kiểm tra đột
xuất, kiểm tra công tác thực hiện nhiệm vụ của các bộ phận trong nhà trường.
- Tiếp tục bổ sung Quy chế làm việc, đảm bảo thực hiện đúng chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của nhà trường theo đúng quy định
4. Cải cách công cụ
a) Thực hiện đánh giá viên chức theo đúng yêu cầu của Nghị số 90/2020/NĐ-CP
ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, sát với
thực tế, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của nhà trường và chức trách, nhiệm vụ được
giao, đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non .
b) Triển khai thực hiện Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính
phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị công lập, xây dựng Đề
án vị trí việc làm và lập kế hoạch số lượng người làm .
c) Thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính
sách tinh giảm biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của
Chính phủ về về chính sách tinh giảm biên chế; Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày
4
10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị số 108/2014/NĐ-CP
và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế theo đề án tinh giảm
biên chế.
d) Thực hiện Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ về
tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị.
e) Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
5. Cải cách tài chính công
- Thực hiện tốt chính sách tiền lương, tiền thưởng, tăng thu nhập, nâng bậc
lương định k , nâng lương trước k hạn, chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức
theo quy định. Thực hiện tốt chế độ công khai tài chính, minh bạch trong mua sắm
tài sản đơn vị và tổ chức kiểm tra thường xuyên các nguồn qu hàng tháng; bảo
đảm chi tiêu hiệu quả, tiết kiệm, tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức theo quy định,
gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng.
- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả tài chính, tài sản trong nhà trường
theo thẩm quyền.
- Thực hiện xây dựng quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết
toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính trình cấp có thẩm quyền theo
quy định.
- Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng tài
chính công.
6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử
- Duy trì, phần mềm quản lý văn bản, tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử.
- Khai thác sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản đi đến và điều hành. Tiếp
tục thực hiện chữ ký số với hệ thống phần mềm quản lý văn bản.
7. Tuyên truyền về cải cách hành chính
a) Tổ chức thực hiện tuyên truyền gắn với mục tiêu, nhiệm vụ của chương
trình tổng thể CCHC nhà nước.
b) Tuyên truyền, phổ biến, khuyến khích viên chức tham gia nghiên cứu khoa
học, sáng kiến lĩnh vực CCHC. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật, xây dựng chuyên mục về CCHC trên trang Web của nhà trường,
nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức trong thực hiện công việc, áp
dụng nhiều hình thức tuyên truyền hiệu quả
5
8. Kiểm tra cải cách hành chính
Nhà trường xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, thực hiện công tác kiểm tra CCHC lồng
ghép trong hoạt động kiểm tra đánh giá thường k . Báo cáo kết quả về phòng Giáo dục
đúng thời gian quy định.
III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy chi bộ, đề cao vai trò,
trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường đối với công tác cải cách hành chính;
gắn công tác cải cách hành chính với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm học.
Tăng cường tự kiểm tra, giám sát thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra việc giải
quyết các thủ tục hành chính tại nhà trường.
2. Nâng cao trách nhiệm phối hợp đồng bộ trong giải quyết TTHC của các cán
bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường với phụ huynh, với các tập thể, cá nhân
khác có liên quan. Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế hoạt động, quy
chế phối hợp theo hướng xác định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các đoàn thể trong
nhà trường, trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên và nhân viên trong triển khai,
thực hiện.
3. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải
cách hành chính tại nhà trường, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai sót trong quá
trình thực hiện.
4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của nhà
trường, tăng cường công khai các thủ tục hành chính, công khai tài chính tại bảng
tài chính công khai của nhà trường.
5. Quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên về chuyên
môn nghiệp vụ nhất là cán bộ phụ trách công tác hành chính; đầu tư cơ sở vật chất
đảm bảo phục vụ cho công tác hành chính của nhà trường.
6. Tuyên truyền sâu, rộng về cải cách hành chính, với các hình thức khác
nhau; phát huy vai trò tích cực của các cá nhân, đoàn thể trong việc phát hiện, phản
ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực và tiêu cực của các nhà trường, cán
bộ, giáo viên, nhân viên trong thực thi công vụ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nhà trường xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 và triển khai
thực hiện tại đơn vị. Gửi kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 về phòng Giáo
6
dục trước ngày 25/01/2022. Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính theo
quy định.
Trên đây là kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của trường mầm non
Bình Long. Yêu cầu các bộ phận, các tổ chức đoàn thể thực hiện nghiêm túc và có
hiệu quả./.
Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT (b/c);
- Các bộ phận(t/h);
- Website ;
- Lưu: VP. Vi Thị Hồi
7
DANH MỤC
Một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện công tác CCHC
Trường mầm non Bình Long năm 2022
( Kèm theo kế hoạch số: 17/KH-TrMNBL ngày 20 tháng 01 năm 2022)

Số
TT
Nội dung công việcThời gian hoàn thành
1Xây dựng kế hoạch theo các văn bản chỉ đạo
về CCHC.
Tháng 1/2022
2Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022Chủ tài khoản
(Thường Xuyên )
3Đẩy mạnh tin học hóa trong quản lý điều
hành lĩnh vực chăm sóc và giáo dục trẻ
Trường MN Bình Long
(Thường Xuyên )
Khai thác sử dụng có hiệu quả hộp thư điện
tử.
Trường MN Bình
Long(Thường Xuyên )
4Duy trì hệ thống quản lý văn bản , đi đến
trên phần mềm quản lý văn bản.
Trường MN Bình Long
(Thường Xuyên )
5Thực hiện và ban hành các văn bản chỉ đạo,
điều hành, triển khai thực hiện các nội dung,
nhiệm vụ về CCHC.
Trường MN Bình Long
(Thường Xuyên )
Đưa nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính
vào tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm của
cá nhân.
Trường MN Bình Long


8
9