PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

 

Số: 32/KH-TrMN

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Bình Long, ngày 17 tháng 02 năm 2021

 

 

KẾ HOẠCH

Triển khai các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH.

- Công văn số 67/PGDĐT ngày 03/02/2021 của Phòng GDĐT huyện Võ Nhai về việc hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường do dịch bệnh Covid-19;

- Căn cứ công văn 78/PGDĐT ngày 16/02/2021 của Phòng GDĐT huyện Võ Nhai về việc hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường từ ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021 do dịch bệnh Covid-19;

- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, trường mầm non Bình Long xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau,

II. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ học phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do dịch bệnh Covid-19.

- Đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường sau thời gian nghỉ học.

2. Yêu cầu

- Tổ chức, triển khai các giải pháp hợp lý để tổ chức các hoạt động giáo dục trong thời gian nghỉ học để không làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục; xây dựng kế hoạch giáo dục sau thời gian nghỉ học phù hợp với điều kiện thực tiễn của lớp và không gây áp lực cho trẻ.

III. NỘI DUNG

1. Tổ chức các động giáo dục trong thời gian học sinh nghỉ học

Tuyên truyền cha mẹ trẻ về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho trẻ; chăm sóc, quản lý trẻ ở nhà.

2. Tổ chức dạy học bù thời gian nghỉ học

- Xây dựng các phương án dạy bù trong thời gian nghỉ học:

+ Phương án 1: Thời gian sau nghỉ tết đến ngày 17/02/2021 đến ngày 28/02/2021.

Chỉ đạo giáo viên điều chỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện các vi deo trò chơi 3- 5 phút dựa trên kế hoạch giáo dục ngày, tuần, tháng/chủ đề Thực vật, tết mùa xuân; cân đối thời lượng nội dung/ hoạt động trong vi deo để điều chỉnh các hoạt động học bằng chơi (đảm bảo 2 hoạt động học trong ngày không trùng nhau).

=> 2 phương án trên vẫn kết thúc kế hoạch giảng dạy theo đúng kế hoạch ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Trong thời gian nghỉ tết, thực hiện phương án 2, tuy nhiên các đồng chí giáo viên phụ trách các lớp sẽ suy nghĩ, xây dựng ý tưởng của mình để truyền đạt (kiến thức về chăm sóc giáo dục trẻ, về phòng, chống dịch tại nhà) đến trẻ lớp mình cho phù hợp, chuẩn bị tốt cho phương án 3 thực hiện sau tết đảm bảo đúng tiến độ.

Sau nghỉ tết các giáo viên các lớp sẽ đển trường để quay vi deo và kiểm duyệt và chuẩn bị tốt để thực hiện phương án 2.

+ Phương án 2: Thời gian nghỉ học trên 1 tháng.

Trong thời gian nghỉ dịch trẻ không thể đến trường, giáo viên các lớp tổ chức dạy học qua mạng thông qua việc xây dựng kế hoạch tháng, tuần về các vi deo trò chơi dài 3-5 phút phù hợp với độ tuổi, phù hợp với điều kiện thực tế của lớp điều chỉnh ngày kết thúc kế hoạch giảng dạy theo công văn chỉ đạo của cấp trên. (Lưu ý các video đã được kiểm duyệt của hiệu trưởng mới được truyền đạt đến trẻ và phụ huynh).

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các lớp căn cứ nội dung kế hoạch và các văn bản tại mục I của kế hoạch này để điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với lớp mình.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc các lớp sẽ liên hệ với bộ phận chuyên môn của nhà trường đế phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận

- Bộ phận chuyên môn.

- Tổ chuyên môn.

- Các lớp thực hiện.

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vi Thị Hồi