PHÒNG GDĐT HUYỆN VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc              

 

Số: 211/Tr-MN

 

 

Võ Nhai, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thưc hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đạo đức,

văn hóa ứng xử năm học 2021-2022  

 

Căn cứ Công văn số 585/PGDĐT, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đối với GDMN;

       Căn cứ Công văn số100/Tr-MNBL ngày 06/9/2021của trường mầm non Bình Long về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

       Căn cứ Hướng dẫn số 710/HD-PGD ĐT Võ Nhai ngày 18/10/2021của trường phòng GDĐT Võ Nhai về việc triển khai thực hiện công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng sử năm học 2021-2022;

       Căn cứ Hướng dẫn số 740/HD-PGD ĐT Võ Nhai ngày 29/10/2021của trường phòng GDĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng sử năm học 2021-2022;

Căn cứ tình hình thực tế trường mầm non Bình Long xây dựng kế hoạch công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử năm học 2021-2022 như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Quán triệt, học tập Chuyên đề toàn khóa, năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nội dung học tập đầy đủ theo từng quý.

- Tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

- Triển khai lồng ghép nội dung sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống”  vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày lồng ghép vào các bài thơ, câu chuyện về bác hồ

- Xây dựng tủ sách Bác Hồ; Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới giáo viên, học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo.

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, giáo viên có một phần việc cụ thể trong công tác.

- Giao cho Đoàn thanh niên và giáo viên 10/10 lớp tự sưu tầm các câu chuyện hay ý nghĩa giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử lồng ghép vào kế hoạch năm, kế hoạch tháng tuần để giáo dục học sinh.

2. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025 (Kế hoạch 545/KH-PGDĐT ngày 19/8/2021)

- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch nội nội dung kế hoạch số 545/KH-PGDĐT ngày 19/8/2021. Tập trung tổ chức giáo dục phẩm chất “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” để triển khai nhiệm vụ đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

- Trong tháng 09, 10, 11/2021 tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Hoàn thành các quy định về quy tắc văn hóa ứng xử, trang phục, tác phong của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thống nhất thực hiện.

- Hoàn thiện quy tắc ứng xử trong nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động và gắn các nội dung giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử.

3. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh

- Tổ chức hoạt động đối thoại giữa các bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong đội ngũ nhà trường.

- Phối hợp với Công an địa phương, xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp liên quan đến giáo viên, học sinh; ví dụ: Bạo lực học đường, hiện tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội; có biện pháp quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, học sinh trên môi trường mạng.

4. Tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường

- Nhà trường đã xây dựng tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường học, cụ thể, ngắn gọn dễ hiểu dễ nhớ, dễ thực hiện (Bộ Quy tắc ứng xử theo TT 06- BGDĐT).

+ Quy định về chào hỏi lễ phép; về cử chỉ văn hóa; về ứng xử với bạn bè, thầy cô; tiếp cận và đăng tải thông tin trên trang mạng Facebook, zalo,..

+ Quy định rõ những việc không được làm, những việc nên làm.

Ví dụ: Đọc một tin có nội dung xấu trên mạng không chia sẻ và có quan điểm của bản thân nhìn nhận vấn đề và đưa ra thái độ tự ứng xử; đọc một thông tin hay, bổ ích cho học tập, rèn luyện trong cuộc sống thì chia sẻ cho bạn bè, lan tỏa…

- Tổ chức các hoạt động văn hóa phù hợp: cho trẻ nghe đọc thơ, kể chuyện trong các hoạt động chiều và các hoạt động khác.

- Hướng dẫn giáo viên chủ nhiệm sử dụng hiệu quả giờ đón trả trẻ hằng ngày để có nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh bằng các hình thức như thảo luận theo chủ đề, chủ điểm,…

5. Nâng cao hiệu quả, hình thức, biện pháp triển khai công tác phối hợp nhà trường gia đình và xã hội

Nhà trường thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục văn hóa ứng xử trong trường MN thông qua đổi mới phương pháp dạy học các hoạt động; đa dạng hóa các hình thức giáo dục văn hóa ứng xử; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn; tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục góp phần trong công tác thi đua xây dựng trường học văn hóa, ứng xử văn hóa, đạo đức, lối sống cho CB,GV,NV và học sinh; khuyến khích học sinh tham gia tuyên truyền về trường học văn hóa; tạo cơ hội để học sinh phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo; tăng cường giáo dục, định hướng để học sinh sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin mạng xã hội đảm bảo thực hiện nghiêm Luật An ninh mạng.

- Đặc biệt quan tâm công tác phối hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề giữa nhà trường với phụ huynh về phương pháp giáo dục học sinh trong tháng 09, 10, 11/2021(mỗi lớp xây dựng và tổ chức hoạt động qua trò chuyện về giáo duc đạo đức, ứng sử văn hóa cho học sinh khi tới trường và ở nhà.).

6. Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học

 - Thực hiện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực ứng xử văn hóa cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cán bộ Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đội ngũ cán bộ, giáo viên phụ trách công tác tư giáo duc đạo đức, ứng sử văn hóa cho học sinh - Thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo TT 31- BGDĐT.

7. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường

- Quan tâm xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giáo dục đạo đức,  văn hóa ứng xử cho học sinh thông qua các hoạt động học tập và vui chơi, nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực tổ chức giáo dục ứng xử văn hóa của cán bộ, nhà giáo, nhân viên nhà trường.

Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập trong việc tổ chức các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, văn hóa ứng xử trong nhà trường.

  Tổ chức xử lý các cá nhân có hành vi vi phạm bộ quy tắc ứng xử, công bố công khai kết quả xử lý các vụ việc liên quan

- Xây dựng mối quan hệ giữa cô giáo và học sinh trở nên gần gũi, cởi mở, thân thiện và bình đẳng.

- Xây dựng phướng án ứng phó phòng chống và xử lý bạo lực học đường.

8. Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

- Đã kiện toàn ban phổ biến giáo dục pháp luật, do hiệu trưởng nhà trường làm Trưởng ban.

- Xây dựng nội dung phổ biến giáo dục pháp luật trong năm học (có nội dung cụ thể và phân công cán bộ thực hiện).

Trong điều kiện dịch bệnh hạn chế tập trung, hiệu trưởng giao nhiệm vụ cho bộ phận phổ biến giáo dục pháp luật trường học biên tập tài liệu theo hướng trích dẫn những nội dung cơ bản liên quan đến người học để phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức và thường xuyên. Tôn trọng và tạo điều kiện để học sinh tham gia tích cực, đầy đủ, hiệu quả, nghiêm túc kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, nhất là các hoạt động liên quan đến xây dựng văn hóa ứng xử.

9. Bảo đảm các chính sách cho học sinh

Thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

Thực hiện quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

II. GIÁO DỤC PHẨM CHẤT “LỄ PHÉP, THÂN THIỆN, TRUNG THỰC VÀ TRÁCH NHIỆM”

1. Giáo dục Lễ phép

- Nhà trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh phát triển về năng lực, tư duy, tính cách… giáo dục đạo đức, nhân cách, cách giao tiếp ứng xử lễ phép. Lời chào, sự lễ phép của học sinh đối với thầy cô, người lớn tuổi là một phẩm chất, một kỹ năng không thể thiếu đối với học sinh ở tất cả các cấp học, đặc biệt là cấp Mầm non. Đó là yếu tố đặc biệt quan trọng trong nhân cách học sinh và có ảnh hưởng lớn đế kỹ năng giao tiếp công việc, hoạt động xã hội của các em trong tương lai.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Vào đầu năm học, nhà trường đã đưa nội dung lễ phép vào nội quy nề nếp cho học sinh các độ tuổi.

+ Nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tới tập thể giáo viên để dạy học sinh kỹ năng chào hỏi thông qua các hoạt động ngoại khóa, chuyên đề các tiết học để học sinh nhận thức được sự cần thiết của chào hỏi, cách thức chào hỏi, cách thể hiện sự lễ phép của mình đối với cô giáo và người lớn tuổi.

2. Giáo dục Thân thiện

- Xây dựng trường học thân thiện nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt phong trào “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng trong môi trường sư phạm lành mạnh, an toàn, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp cả trong và ngoài nhà trường để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả. Giáo viên đóng vai trò là người trực tiếp truyền đạt tích cực trong việc giáo dục và phát triển nhân cách của trẻ.

- Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Nhà trường xây dựng bộ quy tắc văn hóa ứng xử trong trường học và các giải pháp giáo dục tích cực cho học sinh.

+ Tạo không gian xanh, sạch, sáng trong trường, lớp học. Chính mỗi gốc cây, tán lá xanh tươi che bóng mát sẽ đem đến cho học sinh cảm giác thoải mái và dễ chịu khi đến trường, đến lớp. Học sinh có không gian để hoạt động tập thể, để vui chơi thỏa thích ...

Tăng cường giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, xây dựng các chuyên đề về giáo dục kỹ năng sống; Tạo điều kiện để thực hiện bình đẳng về quyền lợi học tập cho học sinh, không phân biệt bất kỳ sự khác nhau nào về tình trạng kinh tế gia đình, giới tính, dân tộc, tôn giáo…

+ Nhà trường phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh nhằm giáo dục ý thức tôn trọng, bình đẳng ngay trong ý nghĩ, quan niệm của trẻ. Nội dung này phải được lồng ghép vào trong từng hoạt động học, vui chơi và trong giờ hoạt động tập thể... 

+ Tiếp tục triển khai hiệu quả hộp thư góp ý, hộp thư điện tử, số điện thoại đường dây nóng… để tiếp nhận, xử lý các thông tin để kịp thời tư vấn, giải quyết những vấn đề xảy ra đối với học sinh.

3. Giáo dục Trung thực

 Tính trung thực là đức tính cần thiết, quý báu của mỗi người. Đối với các em học sinh, nhà trường cần xây dựng cho các em ý thức trung thực, thật thà trong từng việc nhỏ nhất và cần được hình thành ngay từ những năm đầu đời của trẻ mầm non.

Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Tuyên truyền, giáo dục học sinh trung thực trong mọi hoạt động, từ sinh hoạt đến học tập, đến ứng xử…

Phối kết hợp với gia đình học sinh để cùng giáo dục học sinh.

+ Nêu gương người tốt, việc tốt và những câu chuyện về người thật, việc thật sống trung thực trong thực tế tại trường, địa phương trong các giờ hoạt động ngoại khóa và các tiết dạy. Đồng thời cần kịp thời lên án sự thiếu trung thực trong nhà trường và cuộc sống hàng ngày.

Tổ chức tuyên dương những học sinh có hành động đẹp như: nhặt được của rơi trả lại người mất...

4. Giáo dục Trách nhiệm

- Nhà trường cần phối hợp với phụ huynh giáo dục trẻ sống có trách nhiệm, nghĩa là biết rõ bổn phận, nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của mình đối với bản thân và đối với người khác; sống với lòng tự giác cao, biết tôn trọng người khác và các quy định của tập thể, các quy định chung, không để ai nhắc nhở phê phán nặng lời với mình. Khi sống có trách nhiệm, học sinh sẽ tìm thấy niềm vui trong học tập, gắn bó với gia đình, tập thể, xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đối với nhà trường, học sinh chính là sản phẩm giáo dục, có tính quyết định chất lượng giáo dục của nhà trường trong khu vực và xã hội. Hơn bao giờ hết, việc phải đổi mới cách giáo dục, xây dựng ý thức trách nhiệm cho học sinh là trách nhiệm của tập thể hội đồng sư phạm.

Phương pháp, hình thức tổ chức:

+ Giáo dục lồng ghép thông qua các hoạt động để học sinh hiểu được trách nhiệm ở đây bao gồm: Sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình. Sống có trách nhiệm với cô giáo, bạn bè, nhà trường. Và sống có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, với đất nước, với Tổ quốc.

+ Giáo viên không đơn thuần chỉ là việc dạy chữ mà còn phải truyền tải cho người học những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội và cụ thể là ý thức trách nhiệm trong học tập để học sinh trở thành những con người toàn diện, biết sống và biết tôn trọng người khác.

+ Hình thành đồng bộ các biện pháp trong dạy chữ và dạy người trong hoạt động quản lý giáo dục tại nhà trường.

5. Giáo dục “ Học tập sáng tạo - Rèn luyện chăm ngoan - Vui chơi lành mạnh” Thông điệp này dành cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh của nhà trường.

5.1. Đối với CBGV và người lao động tại nhà trường:

Sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ. Sáng tạo trong đổi mới phương pháp dạy học, trong khai thác các kiến thức từ các nền tảng công nghệ thông tin. Sáng tạo trong các hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường…

Rèn luyện về đạo đức, trí tuệ để trở thành những người có ích cho xã hội, cho đất nước.

5.2. Đối với học sinh:

Học tập chăm chỉ, sáng tạo tham gia các hoạt động tại trường, lớp thông qua các hoạt động trong ngày.

Trẻ được giáo dục một cách bài bản, có kế hoạch cụ thể và được giáo dục lồng ghép mọi lúc, mọi nơi nên rất chăm ngoan, lễ phép.

Với trẻ mầm non hoạt động vui chơi là không thể thiếu được, thông qua chơi trẻ được học tập, trải nghiệm và lĩnh hội kiến thức. Vì vậy chúng ta cần tạo cho trẻ môi trường học tập tốt nhất, lành mạnh nhất để trẻ hoạt động.

5.3. Đối với Phụ huynh học sinh:

Yêu thương, chia sẻ với con các khó khăn khi gặp phải. Không áp đặt con trong các tình huống ứng xử, sáng tạo trong xử lý tình huống.

Chia sẻ và tôn trọng sự sáng tạo của con. Cùng con sáng tạo những hoạt động trong cuộc sống. Thúc đẩy sự sáng tạo của trẻ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Nhà trường xây dựng và triển khai tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”năm học 2021-2022.

- Xây dựng chủ đề từng tháng học gắn với thông điệp giáo dục “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm”.

          -  Thường xuyên tăng cườngcông tác kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm những việc làm được, chưa làm được từng tháng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức nội dung giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử năm học 2021-2022 của trường Mầm non Bình Long. Đề nghị CBGVNV nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng gd;(b/c)

- 3 Tổ CM( T/h)

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vi Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

Nội dung công tác

Điều chỉnh

bổ xung

 

 

9/2021

- Ổn định nề nếp 10/10 lớp

- Xây dựng kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

       10/2021

- Kiểm tra việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 theo kế hoạch.

- Kiểm tra giáo viên 10/10 lớp sưu tầm bài thơ, câu truyện kể về Bác Hồ.

 

 

11/2021

- Xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử tới 100% CB,GV, NV, và học sinh và phụ huynh.

 - Kiểm tra việc lồng ghép nội giáo dục lý tưởng, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử vào hoạt động học qua hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

 

 

12/2021

- Kiểm tra việc lồng ghép nội dung chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lồng ghép vào các hoạt động chăm socvs giáo dục trẻ theo các chủ đề.

 - Kiểm tra 10/10 lớp công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn, thân thiện tạo các góc học tập sinh đông, MT ngoài lớp phong phú.

 

 

1/2022

- Kiểm tra đánh giá trẻ qua việc thực hiện các hoạt động học kỳ I.

 - Sơ kết việc thực hiện giáo dục  đạo đức, lối sống văn hóa ứng xử 100% CB,GV, NV, và học sinh.

 

 

2/2022

- Kiểm tra các hoạt động lồng ghép, giáo dục trẻ tình yêu quê hương, đất nước yêu quý các sản phẩm quê hương nhân ngày tết Nguyên đán 2022 tại các lớp.

- Tham gia hội thi “Tôi yêu Việt Nam”

 

 

3/2022

- Tiếp tục kiểm tra việc lồng ghép nội dung lễ phép ,thân thiện, trách nhiệm tại 10/10 lớp

 

 

4/2022

 

 

Kiểm tra việc giáo dục rèn kỹ năng sống cho trẻ về trung thực, lễ phép, giao tiếp hòa nhã, thân thiện, không nói tục chửi bậy, không cư xử thô bạo, bạo lực với bạn bè; đẩy mạnh việc thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng

 

 

5/2022

- Tổng kết việc thực hiện giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử  năm 2021-2022.

  • Nộp báo cáo đúng thời gian quy định.

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD& ĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

 

 

Số: 212 /QĐ-TrMN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------o0o-----------                       

 

Bình Long, ngày 01 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục đạo đức,

văn hóa ứng xử năm học  2021 - 2022  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG

    Căn cứ Công văn số 585/PGDĐT, ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Phòng Giáo dục Đào tạo Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 đối với GDMN;

        Căn cứ Công văn số100/Tr-MNBL ngày 06/9/2021của trường mầm non Bình Long về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022;

        Căn cứ Hướng dẫn số 740/HD-PGD ĐT Võ Nhai ngày 29/10/2021của trường phòng GDĐT Võ Nhai về việc hướng dẫn thực hiện công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng sử năm học 2021-2022;

          Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022;

           Xét năng lực của cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường;

QUYẾT ĐỊNH: 

            Điều 1: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường năm học 2021-2022;  (danh sách kèm theo)

Điều 2. Ban chỉ đạo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử trong trường năm học 2021-2022 theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.    

 

 

 Nơi nhận:

- PGD&ĐT  (để b/c);

- Như điều 3

- Các thành viên Ban chỉ đạo;

- Lưu: VP./.

HIỆU TRƯỞNG

 

  

Vi Thị Hồi

 

 

 PHÒNG GD&ĐT BÌNH LONG

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG

 

                                                DANH SÁCH

Ban chỉ đạo thực hiện công tác giáo dục đạo đức, văn hóa ứng xử năm học 2021-2022

     (Kèm theo QĐ số: 212 /QĐ-MNBL ngày 01 / 11 /2021 của Hiệu trưởng)

 

    STT

Họ và tên

Chức vụ

công tác

Nhiệm vụ phân công

Ghi chú

 

1

Vi Thị Hồi

    Hiệu trưởng

  Trưởng ban

 

 

2

Đàm Thị Huệ

  P.Hiệu trưởng

   Phó ban

 

 

3

    Hoàng Thị Nhung

   P.Hiệu trưởng

   Phó ban

 

 

4

    Vi Thị Dương Huệ

      Giáo viên

   Uỷ viên

 

 

5

Nguyễn Thị Sáu

       Giáo viên

    Uỷ viên

 

 

6

Dương Thị Thủy

       Giáo viên

    Uỷ viên

 

 

7

Hoàng Thị Bích Hồng

       Nhân viên

    Uỷ viên