Kế hoạch thi đồ dùng, đồ chơi tự sáng tạo năm học 2020-2021.