Monday, 03/10/2022 - 16:15|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO  Công tác thi đua 2018-2019, phương hướng thi đua  năm học 2019-2020.

BÁO CÁO
 Công tác thi đua 2018-2019, phương hướng thi đua
 năm học 2019-2020.

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

     Số: 90/Bc-TrMN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                
            Bình Long, ngày  17 tháng 10 năm 2019


BÁO CÁO
 Công tác thi đua 2018-2019, phương hướng thi đua
 năm học 2019-2020.

I. BÁO CÁO CÔNG TÁC THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 32 . Trong đó biên chế 23 đồng chí. Trong đó: 
1.    Đội ngũ
+ Cán bộ quản lý: 03 đồng chí
+ Giáo viên: 18 đồng chí
+ Nhân viên: 02 đồng chí.
+ Hợp đồng: 9 đ/c
2. Về quy mô trường lớp:
- Tổng số nhóm lớp: 08 nhóm, lớp/287 học sinh. Trong đó: 
+ Nhà trẻ: 02 nhóm/40 học sinh
+ Mẫu giáo: 06 lớp/246 học sinh
           II Công tác thi đua khen thưởng:
1. Hội đồng thi đua khen thưởng  của nhà trường
- Có đầy đủ  hội đồng thi đua khen thưởng  số: 130/QĐ- HĐTĐKT ngày 24 tháng 9 năm 2018.
2. Xây dựng kế hoạch công tác thi đua:
Thực  hiện đúng công tác thi đua theo kế hoạch thi đua của ngành  giáo dục huyện Võ Nhai
3. Tổ chức thực hiện:
Triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường về công tác thi đua khen thưởng của ngành, và cấp trên phát động về thời gian và hình thức tổ chức như cuộc thi đổi mới sáng tạo trong dạy và học, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
4. Hồ sơ thi đua:
- Có đầy đủ hồ sơ  thi đua theo quy định của ngành và nhà trường, sắp xếp khoa học  gọn gàng, có sơ kết tổng kết các hội thi và khen thưởng các cá nhân kịp thời khi có thành tích
               III/ Kết quả công tác thi đua khen thưởng.
1. Kết quả đạt được trong năm học 2018-2019:
* Kết quả đạt:
- CSTĐ: 3/23 đồng chí=13%
- LĐTT: 19/23 đồng chí= 82,7%
- Phụ nữ giỏi việc trường- đảm việc nhà: 22/23 đồng chí= 95,7% 
- Tổ tiên tiến xuất sắc: 1 Tổ ( Tổ mẫu giáo)
- Tổ tiên tiến: 2 Tổ ( Tổ văn phòng và Tổ nhà trẻ)
- Lớp tiên tiến: 08 lớp: 
- Về trẻ: 287/287 cháu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
- Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc.
+ Công tác chăm sóc giáo dục trẻ:
+ Bé an toàn: 100%
+ Bé chuyên cần đạt: 277 /287= 96,5 %
+ Bé khỏe đạt: 273/287= 95,1%
+ Bé suy dinh dưỡng: 14/287= 4,9%
- Học sinh 5 tuổi: 78/78 cháu hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi.
- Trong năn học 2018-2019  nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi và công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục.
2. Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
Trong năm học nhà trường đã thành lập ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua: Các cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Ban chỉ đạo đã chấm điểm. Trong đó:
Kết quả xếp loại tốt: 22 đồng chí, khá: 01 đồng chí. Không có cán bộ, giáo viên nào vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật.
- Cuộc vận động: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh” và Phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh có 100% cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia. 
 - Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trọng dạy và học,  nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong năn học 2018-2019 nhà trường có( 08) sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học và được công nhận ở cơ sở.
- Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong năm học 2018-2019  không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo.
 - Toàn thể cán bộ,  giáo viên, nhân viên nhà trường luôn chấp đúng đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước.
3. Kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể:
-Năm 2019 đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Công đoàn xếp loại vững mạnh xuất sắc.
- Chi đoàn xếp loại vững mạnh xuất sắc.
- Nhà trường được công nhận cơ quan văn hóa năm 2018.
4. Danh hiệu cá nhân:
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở : 03 đồng chí;
+ Lao động tiên tiến: 19 đồng chí.
5. Danh hiệu tập thể:
- Tập thể lao động Tiên tiến: 01 tập thể
IV. PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM HỌC 2019- 2020
1.    Đội ngũ.     
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 33 đ/c. Biên chế: 23 đồng chí.
+ Cán bộ quản lý: 03 đồng chí
+ Giáo viên: 18 đồng chí
+ Nhân viên: 02 đồng chí.
2. Về quy mô trường lớp:
- Tổng số nhóm lớp: 10 nhóm, lớp/293 học sinh. Trong đó: 
+ Nhà trẻ: 02 nhóm/40 học sinh
+ Mẫu giáo: 08 lớp/253 học sinh
         V. Công tác thi đua khen thưởng:
1. Hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường
- Có đầy đủ hội đồng thi đua khen thưởng  số: 78 /QĐ- HĐTĐKT ngày 11tháng 9 năm 2019.
2. Xây dựng kế hoạch công tác thi đua:
Thực  hiện đúng công tác thi đua theo kế hoạch thi đua của ngành  giáo dục huyện Võ Nhai
3. Tổ chức thực hiện:
Triển khai tới toàn thể cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường về công tác thi đua khen thưởng của ngành, và cấp trên phát động về thời gian và hình thức tổ chức như cuộc thi đổi mới sáng tạo trong dạy và học, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...
4. Hồ sơ thi đua:
- Có đầy đủ hồ sơ  thi đua theo quy định của ngành và nhà trường, sắp xếp khoa học  gọn gàng, có sơ kết tổng kết các hội thi và khen thưởng các cá nhân kịp thời khi có thành tích
       VI . Phấn đấu các chỉ tiêu công tác thi đua.
- CSTĐ: 5/23 đồng chí= 21,7 % 
- LĐTT: 18/23 đồng chí =  78,3%
- Phụ nữ giỏi việc trường- đảm việc nhà: 23/23 đồng chí = 100% 
- Tổ tiên tiến xuất sắc: 1 Tổ 
- Tổ tiên tiến: 2 Tổ 
- Lớp tiên tiến xuất sắc: 2 lớp: 
- Lớp tiên tiến: 8 lớp 
- Về trẻ: 293/293 cháu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.
- Tập thể nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc.
+ Công tác chăm sóc giáo dục trẻ:
+ Bé an toàn: 100%
+ Bé chuyên cần đạt: 283 /293 =  96,6 %                      
+ Bé khỏe đạt: 266 /293 = 90,8     
+ Bé suy dinh dưỡng đầu năm 27/293= 9,2 % trong đó
+ Trong đó SDD cân nặng = 11 cháu
+ SDD nhẹ cân và thấp còi = 16 cháu
+ Phấn đấu cuối năm đạt 12/293 = 4,1%
- Học sinh 5 tuổi: 85/85 cháu hoàn thành chương trình mẫu giáo 5 tuổi.
- Trong năn học 2019-2020  nhà trường thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trẻ 5 tuổi và công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng.
* Kết quả thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua
-  Phấn đấu thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua: Các cuộc vận động: "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.  phấn đấu Xếp loại: Tốt: 23 đồng chí. Xếp loại khá, đạt yêu cầu và cần cố gắng: không có.
- Cuộc vận động: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ Chí Minh” và Phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh có 100% cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia. 
 - Phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trọng dạy và học,  nhân rộng điển hình tiên tiến. Trong năn học 2019-2020  nhà trường có nhiều  sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học và được công nhận ở cơ sở.
- Thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nhà giáo trong năm học 2019 -2020  không có cán bộ, giáo viên, nhân viên nào vi phạm đạo đức nhà giáo.
 - Toàn thể cán bộ,  giáo viên, nhân viên nhà trường luôn chấp đúng đường lối chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước.
- Duy trì phấn đấu năm 2019-2020  đạt chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
- Công đoàn xếp loại vững mạnh xuất sắc.
- Chi đoàn xếp loại vững mạnh xuất sắc.
- Duy trì đạt cơ quan văn hóa năm 2019
1. Danh hiệu cá nhân:
+ Chiến sĩ thi đua cơ sở : 05 đồng chí; + Lao động tiên tiến: 18 đồng chí.
2. Danh hiệu tập thể:
- Tập thể lao động xuất sắc
Trên đây là báo cáo đăng ký thi đua năm học 2018-2019 và phương hướng công tác thi đua khen thưởng năm học 2019-2020 của trường mầm non Bình Long.

   Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Võ Nhai (để b/c);
- Liên đoàn lao động huyện(để b/c);
- Lưu VT./.    HIỆU TRƯỞNG

  
Vi Thị Hồi
 
                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 
PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

PHIẾU BẦU BAN THANH TRA NHÂN DÂN
NHIỆM KÌ 2019-2021
STT    Họ và Tên    Nhất trí    Không nhất  trí
1    Vi Thị Dương Huệ        
2    Hoàng Thị Thu        
3    Nguyễn Thị Sáu        

 

.........................................................................................................................................
PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

PHIẾU BẦU BAN THANH TRA NHÂN DÂN
NHIỆM KÌ 2019-2021
STT    Họ và Tên    Nhất trí    Không nhất  trí
1    Vi Thị Dương Huệ        
2    Hoàng Thị Thu        
3    Nguyễn Thị Sáu        


................................................................................................................................

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

PHIẾU BẦU BAN THANH TRA NHÂN DÂN
NHIỆM KÌ 2019-2021
STT    Họ và Tên    Nhất trí    Không nhất  trí
1    Vi Thị Dương Huệ        
2    Hoàng Thị Thu        
3    Nguyễn Thị Sáu        

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VÕ NHAI
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG

DANH SÁCH ĐOÀN DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
 CẤP HỌC MẦM NON NĂM HỌC 2019-2020

STT    Họ và Tên    Chức vụ- Nhiệm vụ     Dạy lớp    Ghi chú 
1    Đàm Thị Huệ    Phó hiệu trưởng- Trưởng đoàn    Phụ trách chuyên môn    
2    Hà Thị Lan    Phó hiệu Trưởng- Phó đoàn    Phụ trách chuyên môn    
3    Đào Thị Hoa    Giáo viên    NT 24-36 tháng    
4    Vi Thị Dương Huệ    Giáo viên    Mẫu giáo 3 tuổi    
5    Trần Thị Sao    Giáo viên    Mẫu giáo 4 tuổi    
6    Nguyễn Thị Mỹ Bình    Giáo viên    Mẫu giáo 5 tuổi    

Người lập danh sách                                                            HIỆU TRƯỞNG


      Hà Thị Lan                                                                        Vi Thị Hồi


Nguồn:mnbinhlong.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 119
Hôm qua : 113
Tháng 10 : 375
Năm 2022 : 26.279