Monday, 03/10/2022 - 15:19|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO, ĐĂNG KÝ CƠ QUAN VĂN HÓA 2020

BÁO CÁO, ĐĂNG KÝ CƠ QUAN VĂN HÓA 2020

 

      

                         

        LIÊN ĐOÀN LĐ HUYỆN VÕ NHAI

          CĐ TRƯỜNG MN BÌNH LONG

 

                  Số: 10  /BC-CĐCS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do-Hạnh phúc

 

         Bình Long, ngày 02 tháng 11  năm 2020

 

 

BÁO CÁO

Kết quả triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết

 xây dựng đời sống văn hóa năm 2020

Trường mầm non Bình Long

 

Thực hiện Hướng dẫn số: 2289/HD-BCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Võ Nhai về việc hướng dẫn, triển khai, xây dựng “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”;

Căn cứ công văn số 1934/BCĐ- VHTT  ngày 15 tháng 09 năm 2020 V/v chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bình xét, tổng kết phong trào “ TDĐKXDĐSVH”  năm 2020.;

Căn cứ vào tiêu chuẩn đạt được về xây dựng cơ quan văn hóa tại đơn vị;

Trường Mầm non Bình Long  báo cáo kết quả xây dựng cơ quan văn hoá năm 2020 như sau.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Tình hình số lượng CB, GV, NV năm học 2019-2020

- Tổng số CB, GV, NV: 32 đồng chí, Trong đó:

- Cán bộ quản lý: 03 đ/c;  Giáo viên: 22 đ/c; Nhân viên: 7 đ/c

+ Biên chế: 23 đ/c (Hợp đồng giao khoán: 9 đ/c )

+ Đảng viên: 18 đồng chí

- Tổng số học sinh: 297trẻ/ 10nhóm lớp. Trong đó chia ra:

+ Nhà trẻ: 45 trẻ/ 02 nhóm; Mẫu giáo: 252trẻ/08 lớp.

* Cơ sở vật chất:

- Tổng số phòng học: 10phòng. Trong đó:

+ Phòng  học bán  kiên cố: 10 phòng.

* Tình hình số lượng CB, GV, NV năm 2020-2021

- Tổng số CB, GV, NV: 31 đồng chí, Trong đó:

- Cán bộ quản lý : 03 đ/c;  Giáo viên: 21 đ/c; Nhân viên: 7 đ/c

+ Biên chế: 23 đ/c (Hợp đồng giao khoán: 8 đ/c )

+ Đảng viên: 18 đồng chí

- Tổng số học sinh: 286 trẻ/ 10 nhóm lớp. Trong đó chia ra:

+ Nhà trẻ: 45 trẻ/ 02 nhóm; Mẫu giáo: 241 trẻ/08 lớp.

* Cơ sở vật chất:

- Tổng số phòng học: 10 phòng. Trong đó:

+ Phòng  học bán  kiên cố: 10 phòng.

   II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

   1.  Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hưởng ứng phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trong những năm qua nhà trường đã xây dựng hệ thống nội quy, quy chế, chương trình kế hoạch công tác cụ thể,khoa học.

    - Thực hiện tốt năm nội dung của phong trào đoàn kết giúp đỡ nhau trong công việc cũng như trong chuyên môn, thực hiện nếp sống văn hóa ở nơi công sở và nơi cư trú, Xây dựng nếp sốn văn hóa môi trường giáo dục trong nhà trường tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa thể thhao do nhà trường và các cấp tổ chức.

 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên luôn có tư tưởng chính trị lành mạnh, thực hiện tốt phhaps luật nhà nước.

- Nội quy trường quy định rõ yêu cầu đối với ban giám hiệu, giáo viên, học sinh, phụ huynh và khách đến thăm trường.

- Ngay từ đầu năm BGH - Tổ chuyên môn dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Đảng đã xây dựng chương trình công tác,  kế hoạch hoạt động cả năm,  tháng, từng tuần cụ thể, rõ ràng, phù hợp với các lớp và điều kiện của nhà trường,  phân công người chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện thường xuyên.

- Nhà trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị được theo học các lớp tập huấn bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đúng với chuyên môn được đào tạo đến nay đã có 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn.  

- Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học và ký cam kết thi đua thực hiện tốt phong trào thi đua, thực hiện tốt các cuộc vận động.

- 100% CB-GV được tham gia học  tập  các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đặc biệt là chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 Cuộc vận động: "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”.

    + Được khen thưởng 10 năm thực hiện Phong trào thi đua:" Giỏi việc trường, đảm việc nhà"

    - Kết quả đạt được trong năm học 2019-2020:

    * Về phía học sinh: Tổng số  trẻ  là 297 trẻ.

   + Số học sinh được khen thưởng danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ: 297 cháu  = 100%  

   + Trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình 83/83 trẻ=100%.

   * Về phía giáo viên

   + CSTĐ: 03 đ/c, Lao động Tiên tiến: 20 đồng chí

    - 100 % giáo viên lên lớp có giáo án; sử dụng tối đa đồ dùng dạy học sẵn có hoặc tự làm, khắc phục tình trạng dạy chay;

100% giáo viên tham gia “Thao giảng”, có chất lượng, 100% giáo viên áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy.

- Hồ sơ lưu trữ đầy đủ đúng quy định.

 

 

 

 

- Các tổ chức đoàn thể trong nhà trường hoạt động thường xuyên có hiệu quả góp phần không nhỏ trong công tác nâng cao chất lượng dạy và học.

- Giữa công đoàn và lãnh đạo nhà trường có sự phối hợp chặt chẽ, đã xây dựng quy chế, kế hoạch  làm việc cụ thể tạo điều kiện thuận lợi cho công đoàn phát động các phong trào thi đua như: Thi đua “Hai tốt”; thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; xây dựng “Gia đình nhà giáo văn hóa”; đẩy

mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dân số kế hoạch hóa gia đình”; “Dân chủ hóa trường học”, các phong

 trào văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động xã hội từ thiện,... thực hiện tốt các quy chế

 chuyên môn; đổi mới phương pháp dạy học, ý thức học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ.

-   Nhà trường làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ,  duy trì các hoạt động trong nhà trường, nhằm giáo dục ý thức đạo đức cho  trẻ , rèn luyện thói quen trong ứng sử và giao tiếp thể hiện văn minh lịch sự, nêu cao tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong nhà trường, tích cực xây dựng " Trường học thân thiện - Học sinh tích cực".

“ Không có bạo lực học đường”. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn. Kết quả :

+ Chi bộ: đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”

+ Công đoàn: “Hoàn thành tốt nhiệm vụ ”

+ Chi đoàn: “Vững mạnh xuất sắc”

+ Tập thể nhà trường:  Đạt tập thể lao động xuất sắc.

2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức trong trường không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 100%  gia đình viên chức đạt gia đình văn hoá.  

 - 100% cán bộ, công chức, viên chức trong trường không mắc  các tệ nạn xã hội; sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan...

 - Thường xuyên tổ chức sinh hoạt hội họp định kỳ ít nhất 2 lần một tháng với các nội dung:  Họp hội đồng, họp tổ chuyên môn, họp đoàn thể.... thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ.

- Không có cán bộ,  giáo viên, nhân viên  người lao động hút thuốc lá nơi công sở, không uống rượu, bia trong giờ làm việc, trang phục gọn gàng, lịch sự.

- Nhà trường luôn đảm bảo khuôn viên xanh, sạch, đẹp và an toàn. Trường có hàng rào xung quanh, có biển tên trường rõ ràng theo qui định của ngành, xây dựng được bảng tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, Quy ước cơ quan văn hóa. Thực hiện treo cờ Tổ quốc theo quy định.

3. Gương mẫu chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

- Trong năm 2020, nhà trường đã thường xuyên tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo dức lối sống cho đội ngũ CB – GV – NV, trong đó thực hiện có hiệu quả  chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh  Học tập và làm theo “ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  học tập các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà

nước nâng cao trình độ chính trị, trình độ chuyên môn, tinh thần thi đua yêu nước cho

 cán bộ, giáo viên và nhân viên để thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục toàn diện cho trẻ.

- 100% Cán bộ giáo viên thực hiện tốt nghĩa vụ của người công dân viên chức lao động. Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương làm việc có kỷ cương, trách nhiệm, không xảy ra hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.

- Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự. Không có khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật. Thực hiện tiết kiệm, không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, không để xảy ra lãng phí.

- Tổ chức Đảng luôn là nòng cốt lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, chỉ đạo mọi hoạt động, phong trào đúng hướng, phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương và nhà trường.

- Mỗi cán bộ Đảng viên luôn là hạt nhân lãnh đạo, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, mọi phong trào, nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy định của Đảng và Nhà nước đề ra. 100% Đảng viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Mọi hoạt động của nhà trường đều được bàn bạc, xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, tổ chức thực hiện và đánh giá nghiêm túc được công khai, niêm yết trên bảng công tác ở văn phòng nhà trường.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

        - Thực hiện phong trào xây dựng cơ quan văn hóa  năm 2020 Trường Mầm non Bình Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện  phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho đoàn viên.

        - Giáo dục cho đoàn viên ý thức trách nhiệm về nghĩa vụ và quyền lợi đối với cá nhân, tập thể góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ  năm học của đơn vị.

- Để hoàn thành tốt phong trào thi đua  xây dựng cơ quan văn hóa trong công tác chỉ đạo nhà trường cần phải:

- Nắm chắc 3 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan văn hóa, thường xuyên tuyên truyền vận động CBGV, NV thực hiện nghiên túc.

- Xây dựng, triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch kịp thời và đầy đủ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm.

- Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

- Thực hiện và duy trì  đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; các tổ chức đoàn thể hoạt động tốt.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG

 1. Tiếp tục tuyên truyền  chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định ở địa phương về những nội dung xây dựng đời sống văn hóa nơi công sở và nơi cư trú.

2. Khắc phục những tồn tại hạn chế của những năm trước , phát huy những mặt đã thực hiện tốt. Tập trung thực hiện nâng cao chất lượng thực hiện nội dung các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa.

3. Chỉ đạo tốt các đoàn thể tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt các tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. Tạo một số hoạt động VH, TDTT để nâng cao đời sống tinh thần cho CB,GV,NV trong toàn trường.

4. Nâng cao nhận thức cho CB,GV,NV, HS và phụ huynh học sinh trong việc thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng và xây dựng MT văn hóa nơi công sở.

5. Thực hiện tốt cải cách hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao, nâng cao cơ sở vật chất đáp ứng dần yêu cầu dạy và học hiện nay.

Trên đây là toàn bộ báo cáo thành tích trong  phong trào xây dựng cơ quan văn hóa  của trường Mầm non Bình Long  năm  2020. Đề nghị cấp có thẩm quyền xét duyệt, công nhận Đơn vị trường Mầm non Bình Long  đạt chuẩn văn hoá  năm 2020.

 

Nơi nhận:

- BCĐ “ TDĐKXDĐSVH” huyện;

- Lưu: CĐCS./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                 

HIỆU TRƯỞNG

              TM. BCH CÔNG ĐOÀN

              CHỦ TỊCH

 

 

 

      

                         Vi Thị Hồi                                                      Đàm Thị Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        BẢNG CHẤM ĐIỂM XÂY DỰNG

 

"Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm 2020

 

 

 

 

 

Tên cơ quan, đơn vị: Trường mầm non Bình Long

 

 

 

 

                                                                                                           (Thang điểm 100)

 

TT

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

ĐIỂM

ĐIỂM

 

TỰ CHẤM

BCĐ HUYỆN CHẤM

 

1

Hoàn thành tốt nhiệm vụ:

35

33

 

 

 

Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”.

15

14

 

 

 

80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ

5

4

 

 

 

Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật

10

10

 

 

 

Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao

3

3

 

 

 

Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn

2

2

 

 

2

Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở

35

35

 

 

 

90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội

10

10

 

 

 

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan

10

10

 

 

 

Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ

10

10

 

 

 

Không có cán bộ, công chức, viên chức và người lao

động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia trong giờ làm việc; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.

5

5

 

 

3

Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

30

30

 

 

 

100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương

10

10

 

 

 

Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật

10

10

 

 

 

Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng

10

10

 

 

 

Tổng cộng

100

98

 

 

        - Tự xếp loại: Đạt cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2020

 

 

- Đề nghị công nhận: Cơ quan đạt chuẩn văn hóa  năm 2020.

 

 

 

 

Đăng ký danh hiệu "Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa" năm tiếp theo ( năm 2020): 

          

 

 

 

 

Có        x                   Không                 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                         Bình Long,  ngày 02 tháng 11  năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN, CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ          TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

                    HIỆU TRƯỞNG                                                          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                        Vi Thị Hồi                                                        Đàm Thị Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VÕ NHAI

  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MN BÌNH LONG

 

 

Số:  11 /ĐK-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-tự do-Hạnh phúc

 

 

         Bình Long, ngày 02 tháng 11  năm 2020

 

 

                  

BẢN ĐĂNG KÝ

Xây dựng danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021.

 

  Kính gửi: Ban chỉ đạo phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa " huyện Võ Nhai.

  Căn cứ vào hướng dẫn số: 2289/BCĐ-LĐLĐ ngày 06 tháng 10 năm 2017 của ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Võ Nhai về việc quy định hồ sơ công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Căn cứ công văn số 1934/BCĐ- VHTT  ngày 15 tháng 09 năm 2020 V/v chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bình xét, tổng kết phong trào “ TDĐKXDĐSVH”  năm 2020.;

Trường Mầm non Bình Long  đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021 với các nội dung cụ thể như sau:

- Thực hiện tốt các nội dung tiêu chuẩn công nhận danh hiệu đạt chuẩn văn hóa theo hướng dẫn số: 2289/HD-BCĐ ngày 06 tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Võ Nhai;  Ban chỉ đạo phong trào “ TDĐKXDĐSVH” hướng dẫn chi tiết, tiêu chuẩn " cơ quan đạt chuẩn văn hóa", " đơn vị đạt chuẩn văn hóa", " doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" và công văn số 1934/BCĐ- VHTT  ngày 15 tháng 09 năm 2020 V/v chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bình xét, tổng kết phong trào “ TDĐKXDĐSVH”  năm 2020.

- Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục động viên cán bộ công chức, viên chức của đơn vị, thực hiện tốt các nội dung của phong trào xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa cũng như phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" nơi cư trú.

- Phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm.

Trên đây là bản đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hoá năm 2021 của trường Mầm non Bình Long. Rất mong sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện Võ Nhai để nhà trường làm tốt công tác xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2021./.

Nơi nhận:                                                                                                

- LĐLĐ huyện Võ Nhai;                                                   

- BCĐ phong trào " TDĐKXDĐSVH" huyện Võ Nhai;

- Lưu CĐCS./.  

                                                                                                                                                                                             

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ                 

                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                           Vi Thị Hồi

                  TM. BCH CÔNG ĐOÀN

                CHỦ TỊCH

 

 

 

                                Đàm Thị Huệ

 

                                                                                  

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN VÕ NHAI

CÔNG  ĐOÀN TRƯỜNG MN BÌNH LONG

  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                

                  Số:  12 /TTr-CĐCS                               Bình Long,  ngày 02 tháng 11  năm 2020

                   

 

TỜ TRÌNH

  Đề nghị công nhận cơ quan  đạt chuẩn văn hóa năm 2020

 

          Kính gửi :  Ủy ban nhân dân huyện Võ Nhai ;

                           BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Võ Nhai.

 

Căn cứ Hướng dẫn số 2289 /HD- BCĐ  ngày 06/10/2017  của UBND huyện Võ Nhai, BCĐ phong  trào “TDĐKXDĐSVH” . Hướng dẫn chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, xét công nhận danh hiệu “ cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn huyện Võ Nhai.

 Căn cứ công văn số 1934/BCĐ- VHTT  ngày 15 tháng 09 năm 2020 V/v chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức bình xét, tổng kết phong trào “ TDĐKXDĐSVH”  năm 2020.;

 Căn cứ vào kết quả phấn đấu “ Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” của đơn vị trường Mầm Non Bình Long  năm 2020.

 Trường Mầm non Bình Long đề nghị UBND huyện và BCĐ phong trào "TDĐKXDĐSVH" huyện Võ Nhai xét duyệt, công nhận danh hiệu “ Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa cho trường Mầm non Bình Long năm 2020./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu CĐCS./.

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Vi Thị Hồi

      

 

 

                       TM.BCH CÔNG ĐOÀN

             CHỦ TỊCH

 

 

 

     

             Đàm Thị Huệ

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

        

 

Nguồn:mnbinhlong.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 100
Hôm qua : 113
Tháng 10 : 356
Năm 2022 : 26.260