Monday, 03/10/2022 - 15:45|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

 KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

TRƯỜNG MN BÌNH LONG
TỔ CHUYÊN MÔN MẪU GIÁO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập -  Tự do – Hạnh phúc

Bình Long, ngày     tháng    năm 2019

KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học 2019 - 2020.

Họ và tên: …………..
Sinh ngày:    tháng      năm 
Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm mầm non.
Tổ chuyên môn: Mẫu giáo.
Chức vụ công tác: Giáo viên .
Thực hiện kế hoạch BDTX theo Thông tư số: 12/2019/TT- BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 
Thực hiện kế hoạch số 141 ngày 01 tháng 11 năm 2019 của trường MN Bình Long về kế hoạch BDTX cho CBQL và giáo viên năm học 2019- 2020;
Bản thân tôi xây dựng kế hoạch tự học bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 cho cá nhân như sau,
I. Mục tiêu của bồi dưỡng thường xuyên:
Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên mầm non; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non (GVMN), đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non (GDMN) và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
II. Nguyên tắc:
1. Bảo đảm tất cả CBQL và giáo viên đều được tham gia bồi dưỡng. Nội dung bồi dưỡng bám sát chương trình; thực hiện đúng Quy chế BDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Bồi dưỡng trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, vấn đề thực tiễn gặp khó khăn; bảo đảm được tính kế thừa, hệ thống; không gây quá tải cho giáo viên.
 3. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo nhóm, tổ chuyên môn.
 4. Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện trước khi tổ chức bồi dưỡng.
 5. Các khối kiến thức bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đều được đánh giá.
III. Nhiệm vụ: 
Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch BDTX của cá nhân đã được nhà trường phê duyệt, nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của nhà trường thực hiện nhiệm vụ BDTX của nhà trường (thể hiện được KHBD từng phần, nội dung theo tuần, tháng).
Soạn giảng, báo cáo chuyên đề theo kế hoạch phân công của lãnh đạo nhà trường. Báo cáo nhóm, tổ bộ môn, kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và tự đánh giá xếp loại kết quả BDTX cá nhân.
IV. Nội dung BDTX.
1. Khối kiến thức bắt buộc.
1.1.Đối với giáo viên
1. Nội dung bồi dưỡng 1: 40 tiết/năm học
Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học cấp mầm non áp dụng trong cả nước.
2. Nội dung bồi dưỡng 2: 40 tiết/năm học.
Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục mầm non theo từng thời kỳ ở mỗi địa phương.
2.1. Giáo dục Mầm non.
TT    Nội dung bồi dưỡng    Số tiết
1    Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với trẻ, phù hợp với nhà trường và văn hóa địa phương.    20
2    Thực hành xây dựng kế hoạch phát triển chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non phù hợp điều kiện của địa phương và khả năng năng lực của trẻ theo độ tuổi.    20
Tổng    40

3. Nội dung bồi dưỡng 3: 40 tiết/năm học (Dành cho giáo viên)
* Căn cứ để lựa chọn nội dung bồi dưỡng 3.
Bao gồm: 2 mô đun, từ mô đun 1 đến mô đun 2 tại thông tư 12/2019: 
Kèm theo đăng ký của giáo viên.
Tiêu chuẩn    Mã mô đun    Tên và nội dung chính của mô đun    Thời lượng (tiết)
            Lý thuyết    
Thực hành
Tiêu chuẩn 1. 
Phẩm chất nhà giáo    
GV
MN1    Đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.
1. Khái niệm: Đạo đức; đạo đức nghề nghiệp; đạo đức nghề ngiệp của GVMN.
2. Đặc thù lao động nghề nghiệp và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của GVMN.
3. Các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.
4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em của người GVMN.    
10    
10
    
GV
MN1
    Quản lý cảm xúc bản thân của người GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
1. Cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
3. Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
4. Rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.    
10    
10
    Tổng: 40 tiết/năm    20    20

V. Hình thức bồi dưỡng thường xuyên. 
1. Bồi dưỡng thường xuyên bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. Bồi dưỡng thường xuyên tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng dạy học (Hình thức này được bồi dưỡng thông qua các lớp tập huấn do Sở, Phòng, Trường tổ chức). Bồi dưỡng thường xuyên tập trung do Phòng giáo dục Đào tạo Võ Nhai, do trường tổ chức nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung bồi dưỡng thường xuyên khó đối với giáo viên, đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập bồi dưỡng thường xuyên, tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng dạy học.
3. Bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức học tập từ xa lấy việc tự học của người học là chính (qua mạng Internet, qua tài liệu...).    
4. Bồi dưỡng thông qua việc tự xây dựng kế hoạch cá nhân, kế hoạch giảng dạy, qua sinh hoạt tổ chuyên môn, qua thao giảng, dự giờ đồng nghiệp, tự làm đồ dùng đồ chơi tự tạo phục vụ cho công tác giảng dạy, viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, qua các hội thi của các cấp.
VI. Kê hoạch cụ thể từng tháng.
Thời gian    Nội dung BDTX    T. chức TH    Kết quả cần đạt
Tháng
 8/2019    - Lựa chọn modul, xây dựng kế hoạch BDTX
- Nội dung bồi dưỡng 1: (40 tiết).
 Bồi dưỡng về chính trị, thời sự, các nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
(Nội dung chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ năm học cấp mầm non trong cả nước).     Thực hiện theo tổ chức của phòng.    

Tháng 9,10,11
/2019
    Nội dung 2: (40 tiết)
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch Phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với trẻ, phù hợp với nhà trường và văn hóa địa phương.
Thực hành xây dựng kế hoạch phát triển chương trình và tổ chức các hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non phù hợp điều kiện của địa phương và khả năng năng lực của trẻ theo độ tuổi (Bài thu hoạch các nội dụng đã tập huấn trong tài liệu BDTX 2019-2002)    
Thực hiện theo tổ chức    
Tiếp thu kiến thức
 

Tháng 12/2019
01/2020    Nội dung 3: (10 Tiết). Học lý thuyết: 
GVMN 1. Đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.
1. Khái niệm: Đạo đức; đạo đức nghề nghiệp; đạo đức nghề ngiệp của GVMN.
2. Đặc thù lao động nghề nghiệp và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của GVMN.
3. Các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.
4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em của người GVMN.    
GV tự bồi dưỡng    
Tiếp thu kiến thức, kỹ năng. Vận dụng vào thực tế

Tháng 02/2020    Nội dung 3: (10 Tiết). Thực hành:
GVMN 1. Đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.
1. Khái niệm: Đạo đức; đạo đức nghề nghiệp; đạo đức nghề ngiệp của GVMN.
2. Đặc thù lao động nghề nghiệp và yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp của GVMN.
3. Các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của người GVMN.
4. Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ em của người GVMN.    

 GV Tự bồi dưỡng    

Tiếp thu kiến thức, kỹ năng. Vận dụng vào thực tế

Tháng 3/2020    Nội dung 3: (10 Tiết). Học lý thuyết:
GVMN 2. Quản lý cảm xúc bản thân của người GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
1. Cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
3. Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
4. Rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.    


GV Tự bồi dưỡng    


Tiếp thu kiến thức, kỹ năng. Vận dụng vào thực tế

Tháng 4/2020    Nội dung 3: (10 Tiết). 
GVMN 2. Quản lý cảm xúc bản thân của người GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
1. Cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
2. Quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
3. Kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.
4. Rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc bản thân của GVMN trong hoạt động nghề nghiệp.    
 GV Tự bồi dưỡng    Tiếp thu kiến thức, kỹ năng Vận dụng vào thực tế
Tháng 5/2020    Đánh giá kết quả BDTX.
Nộp báo cáo về phòng GD&ĐT    Trường TCđánh giá KQ    
Trên đây là kế hoạch tự bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của cá nhân tôi, trình ban giám hiệu xem xét phê duyệt./.
VII. Những đề xuất: Không
Người lên kế hoạch tự bồi dưỡng.                                              HIỆU TRƯỞNG 


Nguồn:mnbinhlong.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 105
Hôm qua : 113
Tháng 10 : 361
Năm 2022 : 26.265