Saturday, 29/02/2020 - 05:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long

KẾ HOẠCH XD TRƯỜNG MN THEO CÁC TIÊU CHÍ

KH XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TT


PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI
TRƯỜNG MNBÌNH LONG 

            Số: 106 b /KH- MNBL
       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

               Bình Long, ngày 12 tháng 09  năm 2019

KẾ HOẠCH 
  "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm "
Năm học 2018-2019.

     Căn cứ Quyết định số 2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2018 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thái Nguyên huyện về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học  2018-2019 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
        Thực hiện Công văn số 584/PGDDT-GDMN ngày 10/9/2018của Phòng GD&ĐT huyện Võ Nhai Về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non năm học 2018 - 2019;
Thực hiện kế hoạch số 96/ KH –Tr MN ngày 11 tháng 09 năm 2018, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường MN Bình Long;
Căn cứ kế hoạch số 106a KH- TrMN ngày 12/09/2018 V/v triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 - 2020 của trường mầm non Bình long;
     Căn cứ vào điều kiện thực tế, trường mầm non Bình Long xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" Năm học 2018 – 2019 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH    
1. Thuận lợi:
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự chỉ đạo sát sao về chuyên môn của Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai. Sự quan tâm ủng hộ của cha mẹ trẻ và nhân dân địa phương.
    - Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên về thời gian, định hướng xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cũng như trang bị đầy đủ các tài liệu học tập bồi dưỡng cho giáo viên. Bên cạnh đó các nhóm lớp được nhà trường tạo diều kiện trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ.
    - Đa số giáo viên đã nắm được việc xây dựng kế hoạch môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm để tổ chức tốt các hoạt động học tập, vui chơi, có trách nhiệm cao, có ý thức tự học, tự bồi dưỡng và tinh thần phấn đấu vươn lên.
    - Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình, tâm huyết với nghề và luôn đoàn kết giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
    - Giáo viên tích cực sưu tầm nguyên vật liệu, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ tốt cho các hoạt động của trẻ.
    - Phụ huynh học sinh quan tâm và phối hợp tốt với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất.
        2. Khó khăn:
    - Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm là mục tiêu của nhà trường. Song đi sâu vào thực hiện vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt là cơ sở vật chất, các phòng học, phòng chức năng còn thiếu nên ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
    - Chất lượng đội ngũ chưa thực sự đồng đều, một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm trong việc thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
    - Chưa tổ chức được cho cán bộ giáo viên đi thăm quan học tập việc thực hiện xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại các trường ngoài huyện, tỉnh.
I. MỤC ĐÍCH:
- Nâng cao chất lượng chuyên đề năm thứ 3, phát huy những mặt mạnh, tích cực và hạn chế, khắc phục những tồn tại sau một năm thực hiện chuyên đề
- Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kịp thời các nhiệm vụ tiếp theo của chuyên đề trong năm học 2018 – 2019.
- Giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm" thể hiện trong tất cả các yếu tố của quá trình giáo dục: từ việc xây dựng kế hoạch giáo dục (xác định mục tiêu, nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục) cho đến việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục cụ thể của giáo viên; việc xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp học; đánh giá sự phát triển của trẻ. Mọi hoạt động đều hướng tới từng trẻ cũng như từng nhóm trẻ để tạo cơ hội tốt nhất cho mọi trẻ được học tập, phát triển; giúp trẻ phát huy vai trò chủ thể và các thế mạnh của bản thân trong từng điều kiện cụ thể; hình thành ở trẻ những năng lực chung, phát triển những tiềm năng sẵn có, những nền tảng nhân cách ban đầu, hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện ở tất cả các lĩnh vực.
II. YÊU CẦU
Quan điểm giáo dục "lấy trẻ làm trung tâm" là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, thống nhất trong mọi hoạt động giáo dục trẻ trong các cơ sở giáo dục để đảm bảo việc thực hiện chương trình GDMN có hiệu quả, có chất lượng và tất cả trẻ được hưởng lợi từ chương trình này.
Việc triển khai xây dựng chuyên đề đảm bảo hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. Quá trình thực hiện cần phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, khuyến khích sự sáng tạo của đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc vận dụng quan điểm tiếp cận giáo dục 'lấy trẻ làm trung tâm" vào việc thực hiện chương trình GDMN một cách hiệu quả, đạt được mục tiêu giáo dục đã đề ra.
III. NỘI DUNG TRỌNG TÂM:
1. Nhà trường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề năm học 2018 – 2019. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn nội dung kế hoạch tới toàn thể CBGVNV nhà trường.
2. Rà soát, kiểm kê và tiếp tục đầu tư trang thiết bị, sắp xếp và sử dụng CSVC, thiết bị đồ dùng đồ chơi chăm sóc GD trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
3. Đẩy mạnh đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn, tăng cường các biện pháp bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn, nâng cao nhận thức kỹ năng, tổ chức hoạt động CSGD trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho đội ngũ CBGVNV.
4. Lựa chọn và triển khai giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của trường thiết thực và hiệu quả.
5. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động củng cố phát huy kết quả các phong trào, chuyên đề, chương trình, các giải pháp sáng tạo, sân chơi tập thể, hoạt động trải nghiệm…đã được phát động và triển khai trong những năm học trước.
6. Tổ chức thi GVDG cấp trường,  Lựa chọn GV có đủ điều kiện tham gia dự thi GVDG cấp quận.
7. Tổ chức thi “Đồ dùng, thiết bị đồ chơi sáng tạo” cấp trường.
8. Tổ chức cho GV tham gia học hỏi kinh nghiệp và dự giờ tại các lớp điểm                    9. Kiểm tra, Đánh giá rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh, nhân rộng mô hình tới 100% các lớp trong nhà trường.
10. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chuyên đề về PGDĐT đảm bảo thời gian quy định.
         IV. TIÊU CHÍ THỰC HIỆN XÂY DỰNG TRƯỜNG MN LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM
         1. Môi trường giáo dục         
         1.1. Đảm bảo an toàn về mặt tâm lý cho trẻ và trẻ thường xuyên được giao tiếp, thể hiện mối quan hệ thân thiện giữa trẻ với trẻ và trẻ với những người xung quanh        
         1.2. Hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ của GV đối với trẻ và những người khác luôn mẫu mực để trẻ noi theo.
         1.3. Môi trường vật chất trong lớp, ngoài lớp đáp ứng nhu cầu, hứng thú chơi của trẻ, tạo điều kiện cho tất cả các trẻ có thể chơi mà học, học bằng chơi, phù hợp với điều kiện thực tế.
        1.4. Các khu vực trong nhà trường được quy hoạch theo hướng tận dụng các không gian để cho trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, đa dạng, phong phú, các góc hoạt động trong lớp và ngoài lớp mang tính mở, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng tự lựa chọn và sử dụng sự vật, đồ vật, đồ chơi để thực hành, trải nghiệm.
        1.5. Khuyến khích trẻ có thể hoạt động theo nhiều cách khác nhau; tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ hoạt động, trải nghiệm, khám phá d¬ưới nhiều hình thức khác nhau, phát triển toàn diện.
         1.6. Tạo những điều kiện, cơ hội, tận dụng hoàn cảnh, tình huống thật cho trẻ hoạt động trải nghiệm, khám phá trong môi trường an toàn.
          2.  Xây dựng kế hoạch giáo dục 
         Kế hoạch GD thể hiện mục tiêu giáo dục, phạm vi và mức độ, nội dung giáo dục trẻ, các phương pháp, các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với trẻ, cụ thể:
        2.1. Thể hiện các mục tiêu cụ thể phản ánh được kết quả mong đợi đáp ứng với sự phát triển của trẻ theo giai đoạn, thời điểm phù hợp và theo Chương trình GDMN.
         2.2. Thể hiện nội dung GD theo Chương trình GDMN và có thể điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với sự phát triển của trẻ và điều kiện thực tế của vùng miền, địa phương, trường/lớp.
       2.3. Không nhấn mạnh vào việc cung cấp cho trẻ những kiến thức, kĩ năng đơn lẻ mà theo hướng tích hợp, coi trọng việc hình thành và phát triển các năng lực, kĩ năng sống cho trẻ.
         2.4. Thể hiện tính tích hợp, tạo sự gắn kết, tác động một cách thống nhất đồng bộ đến sự phát triển của trẻ.
        2.5. Khuyến khích trẻ tham gia hoạt động GD bằng vận động thân thể và các giác quan d¬ưới nhiều hình thức khác nhau.
         3. Tổ chức hoạt động giáo dục
        3.1. Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.
        3.2. Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo, làm thay đổi và cá thể hóa đối với những trẻ thiếu hụt hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
         3.3. Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân trẻ.
     3.4. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình.  
        3.5. Giáo viên tổ chức, điều khiển, hỗ trợ đúng lúc, không làm thay trẻ. Khuyến khích tương tác giữa trẻ với trẻ.
         4. Đánh giá sự phát triển của trẻ
         4.1. Đánh giá đúng khả năng của mỗi trẻ để có những tác động phù hợp và tôn trọng những gì trẻ có. Đánh giá kết quả GD trẻ phải được dựa trên cơ sở sự thay đổi của từng trẻ, không kỳ vọng giống nhau với tất cả trẻ.
        4.2. Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu, trên cơ sở đó sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục (KHGD), điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục tiếp theo cho phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế của trường, lớp (Không đánh giá so sánh giữa các trẻ).
        4.3. Tôn trọng sự khác biệt của mỗi đứa trẻ về cách thức và tốc độ học tập và phát triển riêng. Chú trọng và thúc đẩy tiềm năng của mỗi trẻ.
         5. Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
        5.1. Đa dạng các hình thức, hoạt động tuyên truyền tới cộng đồng, cha mẹ trẻ về vị trí, vai trò của GD mầm non và hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.
        5.2. Có mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa GV, nhà trường, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
       5.3. Tạo điều kiện để các bậc cha mẹ tham gia vào hoạt động của trường, lớp nhằm nâng cao chất lượng CS-GD trẻ. Kịp thời thông tin đến gia đình về những tiến bộ hoặc những khó khăn của trẻ. Có biện pháp khuyến khích sự chia sẻ của gia đình về đặc điểm tâm lí của trẻ để thống nhất các biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ. 
       5.4. Phối hợp với gia đình, cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
       IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Thời gian    Nội dung    Người thực hiện    Điều chỉnh bổ xung
Tháng 9/2018    
-Triển khai KH đến 100% CBGV,NV trong trường.  
Việc xây dựng kế hoạch“Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”  theo các tiêu chí.
- Chỉ đạo 100% GV các lớp lển kế họach thực hiện chuyên đề phù hợp với lớp mình đang giảng dạy- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức chương trình“Ngày hội đến trường cuả bé” và “Bé vui tết trung thu” năm 2018 – 2019. Tham gia tập huấn tại huyện.    BGH+GV, NV    
Tháng 10/2018    - Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch  giáo dục cho chuyên đề “Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm”  theo các tiêu chí. Tại 8/8 lớp
 - Xây dựng mô hình điểm tại lớp 5Ta. 5T b. 4 T a. 3T b. NT b.
- Kiểm tra, dự giờ tại lớp  5Ta.  
    HPCM, TTCM
GV    
Tháng
11/2018    - Kiểm tra việc xây dựng môi trường giáo dục tại các lớp trong nhà trường,.
- Kết hợp công đoàn tổ chức phong trào thi đua dạy tốt chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20-11
+ Tổ chức thi GVDG cấp trường
+ Dự giờ GV thực hiện tại lớp NT B
    HPCM, TTCM
GV    
Tháng 12/2018    - Kiểm tra sắp xếp đồ dùng, đồ chơi,  thiết bị,…… đảm bảo an toàn cho trẻ trong lớp.
- Kiểm tra đồ dùng tự làm của GV để phục vụ cho chuyên đề.
- Dự giờ GV thực hiện chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm tại lớp 5 tuổi B
    HPCM, TTCM
GV    
Tháng 1/2019    - Sự phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ và cộng đồng trong giáo dục lấy trẻ làm trung tâm
- Tổ chức hội thi “ Bé vui hội xuân” cho trẻ tại các lớp 
- Kiểm tra  công tác VSMT tạo MT xanh- sạch-đẹp  tại 8 lớp.
    HPCM, TTCM
GV    
Tháng 2/2019    - Kiểm tra công tác đánh giá sự phát triển của trẻ theo từng độ tuổi tại 8 lớp nhà trẻ và mẫu giáo.
- Dự giờ GV thực hiện chuyên đề lấy trẻ làm trung tâm tại lớp 4 tuổi A.
    HPCM, TTCM
GV    
Tháng 3/2019    - Tổ chức hội thi “Đồ dùng, thiết bị, đồ chơi sáng tạo” cấp trường. 
-  Kiểm tra công tác thực hiện tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ tại 8 lớp.    HPCM, TTCM
GV    
Tháng 4/2019    
- Kiểm tra việc thực hiện tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ hết khả năng của từng trẻ, không làm hộ trẻ, không làm cho trẻ thông qua các hoạt động CSGD trẻ trong ngày cô giáo giúp đỡ khuyến khích trẻ hoạt động. Dự giờ CM tại lớP 3T b.
    HPCM, TTCM
GV    
Tháng 5/2019    
- Tổ chức cho học sinh 5 Tuổi tham quan trường tiểu học Bình Long I
- Tổ chức sơ kết triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” trong năm học..
- Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề của 100% giáo viên.
    HPCM, TTCM
GV    

 V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
    1. Ban Giám hiệu
- Tiếp tục rà soát tăng cường các điều kiện cơ sở vật chất, bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu xây dựng MTGD trong và ngoài lớp. cải tạo sân vườn, các khu vực chơi với thiên nhiên để trẻ có nhiều cơ hội được trải nghiệm, khám phá.
- Hướng dẫn 100% giáo viên các lớp xây dựng kế hoạch thực hiện tốt các nhiệm vụ của chuyên đề trọng tâm và đánh giá tiêu chí áp dụng quan điểm lấy trẻ làm trung tâm theo Bộ tiêu chí thực hành của BGD&ĐT.
- Tư vấn, hướng dẫn giáo viên xây dựng MTGD, tổ chức các HĐGD theo quan điểm GD lấy trẻ làm trung tâm.
- Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham dự các lớp bồi dưỡng, chuyên đề của Phòng giáo dục.
- Tổ chức thi vé vui hội xuân,  thi GVDG, thi sáng tạo đồ dùng đồ chơi cấp trường đánh giá, rút kinh nghiệm  nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục CSGD trẻ.
- Tạo mọi điều kiện cho giáo viên thực hiện tốt chuyên đề. “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
2. Giáo viên:
         - Tổ chức rà soát thực trạng theo Tiêu chí xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.  Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020 tại các lớp nhà trẻ và mẫu giáo trong trường mn bình long; chỉ đạo các lớp căn cứ các tiêu chí của trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, chủ động xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện của từng lớp học, từng độ tuổi.
        - Lựa chọn 5 lớp để chỉ đạo “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”
         - lớp 3 tuổi B. Lớp 4 TA, 2 LỚP 5T A,B. Lớp NT B.
- Nắm được các văn bản chỉ đạo, nội dung kế hoạch chuyên đề và hoàn thiện hồ sơ chuyên đề theo hướng dẫn của BGH nhà trường.
- Chủ động rà soát, kiến nghị, đề xuất các điều kiện, đưa ra giải pháp sáng tạo thực hiện chuyên đề.
- TTCM, GV bám sát điều kiện thực tế của tổ, của lớp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề và giải pháp sáng tạo đạt hiệu quả.
- Tham gia thao giảng,  chuyên đề. Hội thi GVDG, sáng tạo đồ dùng đồ chơi cấp trường.
- TTCM  tham gia cùng BGH chấm  thi, dự giờ các hội thi và chủ động báo cáo kết quả thực hiện chuyên đề của GV với BGH nhà trường.
          Trên đây là kế hoạch "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" của trường mầm non Bình Long. Yêu cầu TT,TP  chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra giám sát , tư vấn giúp đỡ giáo viên thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc xin trao đổi trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường để giải quyết.
              
Nơi nhận:
- BGH trường(B/c);
- Các tổ CM( T/h;)
- Lưu VP.
 
    NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  
           P. HIỆU TRƯỞNG

 


                   Đàm Thị Huệ           HIỆU TRƯỞNG

 

 

               Vi Thị Hồi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC  THÁNG 09/2018
1.    Ưu điểm
Đã xây dựng kế hoạch số 106 b KH- TrMN ngày 12/09/2018 V/v triển khai, thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018-2019 của trường mầm non Bình long;
           100% các lớp đã tuyên truyền vận động trẻ ra lớp theo đúng kế hoạch được giao, tuyên truyền tốt ngày toàn dân đưa trẻ tới trường.
          8/8 lớp thực hiện tốt kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ: 
          Thực hiện tốt giờ thể dục sáng cho trẻ. Giáo viên các lớp đã thực hiện rất nghiêm túc việc soạn giảng theo đúng chủ đề “Trường mầm non- tết trung thu” (3 tuần); Chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học.
           Tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội đến trường của bé, vệ sinh nhóm lớp theo kế hoạch.
Tổ chức họp chuyên môn và triển khai đầy đủ nội dung kế hoạch số 106b tới toàn thể cán bộ, gióa viên, nhân viên trong nhà trường.
Đã chỉ đạo 8/8 lớp thực hiện xây dựng kế hoạch phù hợp cho lớp mình giảng dạy, lồng ghép các tiêu chí  “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”  vào kế hoạch cụ thể áp dụng trực tiếp cho lớp mình.
         Đã vệ sinh nhóm lớp theo kế hoạch, vệ sinh lao động xung quanh trường.
Các lớp nhà trẻ và mẫu giáo và toàn thể CB, GV,NV trong nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường theo đúng quy định.
Các lớp tập văn nghệ cho buổi ngày hội đến trường của bé và ngày tết trung thu cho trẻ.
Trẻ đi học đều đã dần dần đi vào nề nếp các lớp thực hiện tốt công tác đưa đón con trong giờ đón trẻ và trả trẻ.
 Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn do phòng giáo dục tổ chức và triển khai đầy đủ nội dung khi được lĩnh hội.
2.    Tồn tại:
Một số trẻ còn khóc chưa tham gia tập văn nghệ được đều, trẻ nhà trẻ đi học chưa đều còn nghỉ nhiều.
         Trang trí lớp chưa đẹp tranh ảnh các góc còn chưa sinh động
         Mảng tường ngoài và góc thiên nhiên chưa phong phú.
          Tổ chức hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng còn hạn chế, nhất là lồng ghép hình ảnh động..
3.    Biện pháp, phương hướng khắc phục.
          Chú ý quan tâm tới trẻ nhiều hơn động viên trẻ tích cực đi học tuyên truyền tới phụ huynh nhà trẻ cho trẻ đi  học đều,
          Bổ xung them tranh, ảnh, trang trí các góc chơi phong phú hơn nhất là góc thiên nhiên cần trồng them nhiều cây xanh, hoa và them nhiều đồ dung cho trẻ trải nghiệm   
          Cần soạn giảng, căn chỉnh đúng theo thông tư 01 và thường xuyên lồng ghép trình chiếu power point cho bài giảng sinh động hơn khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào hoạt động, 


      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Việc xây dựng kế hoạch giáo dục theo tiêu chí “ Lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10 năm 2018.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long    
Thành phần kiểm tra:      1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Lương Thị Diễm -TTCM –thư ký
 Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch giáo dục theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”
* Tháng 10 Năm 2018.
STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     Gíao viên đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm của lớp, lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động CSGD trẻ      Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB    Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của lớp, đã lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm TT vào HĐ chăm sóc trẻ.    Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
     Đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm của lớp, lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động CSGD trẻ      Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
    Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của lớp, đã lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm TT vào hoạt động chăm sóc trẻ hàng ngày.    Tốt    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
     Đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm của lớp, lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động CSGD trẻ      Tốt    
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB    Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của lớp, đã lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm TT vào HĐ chăm sóc trẻ.    Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
     Đã xây dựng kế hoạch phù hợp với đặc điểm của lớp, lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm trung tâm vào hoạt động CSGD trẻ.       Tốt    
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB    Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của lớp, đã lồng ghép các tiêu chí lấy trẻ làm TT vào HĐ chăm sóc trẻ.    Tốt    
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên biên bản kết thúc vào hồi  10 giờ 30 phút cùng ngày.
          Thư Ký                                                        Đoàn kiểm tra 

 


   Lương Thị Diễm                   Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

\

 

 

 

 

 

 


      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Việc xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Vào hồi 14 giờ ngày  15 tháng 11 năm 2018.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long    
Thành phần kiểm tra:      1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Vi Thị Dương Huệ -TTCM –thư ký
Kiểm tra việc xây dựng môi trường giáo dục theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”
* Tháng 11 Năm 2018.
STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     Xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ theo 6 tiêu chí nhỏ, trong đó gồm MT trong lớp, ngoài lớp đầy đủ  theo kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của lớp    Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB    Lớp 5 TB đã thực hiện xây dựng kế hoạch tạo môi trường giáo dục đầy đủ theo các tiêu chí quy định    Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
     Xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ theo 6 tiêu chí nhỏ, trong đó gồm MT trong lớp, ngoài lớp đầy đủ  theo kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của lớp    Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
    Xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ theo 6 tiêu chí nhỏ, trong đó gồm MT trong lớp, ngoài lớp đầy đủ      Tốt    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
     Lớp 3 TA đã thực hiện xây dựng kế hoạch tạo môi trường giáo dục đầy đủ gồm MT trong lớp, MT ngoài lớp phù hợp với lớp mình     Tốt    
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB    Xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ theo 6 tiêu chí nhỏ, trong đó gồm MT trong lớp, ngoài lớp đầy đủ  theo kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm củ    Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
      Đã thực hiện xây dựng kế hoạch tạo môi trường giáo dục phù hợp đầy đủ gồm MT trong lớp, MT, tuy nhiên lồng ghép vào một số hoạt động GD chưa phù hợp.    Khá    
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB    Xây dựng môi trường giáo dục đầy đủ theo 6 tiêu chí nhỏ, trong đó gồm MT trong lớp, ngoài lớp đầy đủ  theo kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm của lớp    Tốt    
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
 Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên, biên bản kết thúc vào hồi  16 giờ 30 phút cùng ngày
              Thư Ký                                                        Đoàn kiểm tra 

 


   Vi Thị Dương Huệ                  Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 


      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Việc sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị đảm bảo an toàn cho trẻ 
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Vào hồi 15 giờ ngày  20 tháng 12 năm 2018.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long    
Thành phần kiểm tra:      1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Vi Thị Dương Huệ -TTCM –thư ký
* Tháng 12 Năm 2018.
STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     Sắp xếp đồ dùng ngăn nắp, gọn gang th eo quy định, các góc HĐ phù hợp với trẻ    Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB    Đã sắp xếp các góc theo quy định, đồ dùng phục vụ cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngăn nắp gọn gàng    Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
     Đồ dùng, đồ chơi sắp xếp   gọn gàng, phù hợp khi trẻ lấy tham gia vào hoạt động       Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
    Đồ dùng đồ chơi sắp xếp tương đối gọn gàng, một số đồ dùng phục vụ cho góc xây dựng sắp xếp còn chưa khoa học    Khá    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
     Đồ dùng đồ chơi sắp xếp tương đối gọn gàng, một số đồ dùng, dụng cụ của cô và trẻ sắp xếp chưa gọn gàng, đẹp mắt.    Khá     
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB    Đã sắp xếp các góc theo quy định, đồ dùng phục vụ cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngăn nắp gọn gàng    Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
     Đã sắp xếp các góc theo quy định, đồ dùng phục vụ cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ ngăn nắp gọn gàng    Tốt    
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB    Đồ dùng đồ chơi sắp xếp   gọn gàng, phù hợp cho trẻ khi sử dụng.      Tốt    
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
 Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên, biên bản kết thúc vào hồi  17 giờ 00 phút cùng ngày

          Thư Ký                                                           Đoàn kiểm tra 

 


 Vi Thị Dương Huệ                   Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                              BIÊN BẢN KIỂM TRA
 ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TỰ LÀM
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Ngày 20 tháng 12 năm 2018.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long
Thành phần kiểm tra: 1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Vi Thị Dương Huệ -TTCM –thư ký
Kiểm tra đồ chơi tự làm của GV theo kế hoạch.
* Tháng 12 Năm 2018.
STT    Họ tên    Chức vụ     Tên đồ dùng, đồ chơi ( số lượng)    Nhận xét    Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA    10 mũ thỏ    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
2    Đỗ Thị Huế    MG 5TA    5con cá, 5 con thỏ    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
3    Vũ  Thị Lương    MG 5TA    5 con lợn, 5 con rùa    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch,trang trí chưa đẹp    Khá     
4    Vi Thị Dương Huệ    MG 5TB    5 con rùa, 5 con cua    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
5    Nguyễn T. Mỹ Bình    MG 5TB    5con bướm, 5 con cá    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch     Tốt    
6    Hoàng Thanh Nga    MG 4TA    5con cá, 5 con cua    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch, trang trí chưa đẹp    Khá     
7    Lưu Thị Hương    MG 4TA    10 mũ múa    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
8    Đỗ Thị Linh    MG 4TA    5con gà, 5 con thỏ    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch, trang trí chưa đẹp    Khá     
9    Trần Thị Sao    MG 4TB    5con thỏ, 3 con cá    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
10    Nguyễn Thị Saú    MG 4TB    5con gà, 5 con cua, 3 con vịt    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch, trang trí chưa đẹp    Khá     
11    Lê Thị Thanh Thảo    MG 4TB    10 mũ thỏ    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch, trang trí chưa đẹp    Khá     
12    Lưu Thị Chiến    MG 3TA    10 mũ thỏ    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
13    Hoàng Thị Thu    MG 3TA    5con gà,    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch trang trí chưa đẹp    Khá     
14    Nguyễn Thị Nương    MG 3TA    10 mũ thỏ    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
15    Nguyễn Thị  Hoan    MG 3TB    10 con cá    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
16    Đào Thị Hoa    MG 3TB    15 con vật    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch trang trí chưa đẹp    Khá     
17    Nịnh Thị Yên    MG 3TB    5 cái cốc, 5 cái micro    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch trang trí chưa đẹp    Khá    
18    Lê Thị Ngân    NTA    10 bông hoa    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
19    Dương Thị Thủy    NTA    5 cái cốc, 5 cái micro    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
20    Lương Thị Diễm    NTB    10 cây xanh    Đã làm đồ chơi theo kế hoạch    Tốt    
21    Nguyễn Thị Hiền    NTB    10 cây hoa    Đã làm đồ chơi theo kh    Tốt    
Biên bản được thông qua và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ cùng ngày.
             Thư Ký                                                    Đoàn kiểm tra 

 

Vi Thị Dương Huệ               Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi             Hà Thị Lan
      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Sự phối hợp giữa các lớp với phụ huynh theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày  10 tháng 1 năm 2019.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long    
Thành phần kiểm tra:      1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Lương Thị Diễm -TTCM –thư ký
* Tháng 1  Năm 2019.
STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     Đã phối hợp với các bậc phụ huynh cùng tham gia ủng hộ tiền, rau, củ, quả,… và tham gia chương trình “ Bé vui hội xuân” cùng lớp 5TA    Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB    Giáo viên  phối hợp tuyên truyền  tới các bậc phụ huynh cùng tham gia ủng hộ tiền, rau, củ, quả, gạo, đỗ, khoai, sắn… và tham gia chương trình “ Bé vui hội xuân” cùng lớp 5TB    Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
     Đã phối hợp với các bậc phụ huynh cùng tham gia ủng hộ tiền, rau, củ, quả,… và tham gia chương trình “ Bé vui hội xuân” cùng lớp 5TA    Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
    Đã phối hợp với các bậc phụ huynh cùng tham gia ủng hộ tiền, rau, củ, quả,… và tham gia chương trình “ Bé vui hội xuân” cùng lớp 4TA    Tốt    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
     Giáo viên  phối hợp tuyên truyền  tới các bậc phụ huynh cùng tham gia ủng hộ tiền, rau, củ, quả, gạo, đỗ, khoai, sắn… và tham gia chương trình “ Bé vui hội xuân”    Tốt    
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB    Thực hiện tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh cùng tham gia chương trình
“ Bé vui hội xuân”    Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
     Đã phối hợp với các bậc phụ huynh cùng tham gia ủng hộ tiền, rau, củ, quả,… và tham gia chương trình “ Bé vui hội xuân”    Tốt    
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB    Giáo viên  phối hợp tuyên truyền  tới các bậc phụ huynh cùng tham gia ủng hộ tiền, rau, củ, quả, gạo, đỗ, khoai, sắn… và tham gia chương trình “ Bé vui hội xuân”    Tốt    
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
 Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên, biên bản kết thúc vào hồi  16 giờ 00 phút cùng ngày

          Thư Ký                                                           Đoàn kiểm tra 

 


 Vi Thị Dương Huệ                   Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                BIÊN BẢN KIỂM TRA
 VSMT + TRANG TRÍ LỚP
Năm học 2018- 2019


Thời gian:  Vào hồi 7 giờ 30 phút Ngày 10 tháng 1  năm 2019.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long
Thành phần kiểm tra:     1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Lương Thị Diễm -TTCM –thư ký
Kiểm tra công tác VSMT  trang trí lớp theo chủ đề.
* Tháng 1  Năm 2019.
STT    Họ tên    Chức vụ    Nhận xét thực hiện công tác VSMT + Trang trí lớp theo chủ đề    Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động    Tốt    
2    Đỗ Thị Huế    MG 5TA    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động    Tốt    
3    Vũ  Thị Lương    MG 5TA    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động    Tốt    
4    Vi Thị Dương Huệ    MG 5TB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động    Tốt    
5    Nguyễn T. Mỹ Bình    MG 5TB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động    Tốt    
6    Hoàng Thanh Nga    MG 4TA    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động.      Tốt    
7    Lưu Thị Hương    MG 4TA    Vệ sinh trong ngoài lớp sạch gọn gang, trang trí lớp theo CĐ    Tốt    
8    Đỗ Thị Linh    MG 4TA    Vệ sinh trong ngoài lớp sạch gọn gàng, trang trí lớp theo CĐ    Tốt    
9    Trần Thị Sao    MG 4TB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề, cọ rửa đồ dung thường xuyên.    Tốt    
10    Nguyễn Thị Saú    MG 4TB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động    Tốt    
11    Vi Thị Nhung    MG 4TB       Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động. Khu ngoài mương còn nhiều rác    Khá    
12    Lưu Thị Chiến    MG 3TA    Vệ sinh trong ngoài lớp sạch gọn gang, trang trí lớp theo CĐ    Khá    
13    Hoàng Thị Thu    MG 3TA    Vệ sinh trong ngoài lớp sạch gọn gang, trang trí lớp theo CĐ    Khá    
14    Nguyễn Thị Nương    MG 3TA    Vệ sinh trong ngoài lớp sạch gọn gang, trang trí lớp theo CĐ    Khá    
15    Nguyễn Thị  Hoan    MG 3TB    Vệ sinh trong ngoài lớp sạch gọn gang, trang trí lớp theo CĐ    Tốt    
16    Đào Thị Hoa    MG 3TB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động.      Tốt    
17    Nịnh Thị Yên    MG 3TB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động.     Tốt    
18    Lê Thị Ngân    NTA    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động          Tốt    
19    Dương Thị Thủy    NTA    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động       Tốt    
20    Lương Thị Diễm    NTB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động.    Tốt    
21    Vi Thị Nhung    4TB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động       Tốt    
22    Nguyễn Thị Hiền    NTB    Thực hiện VSMT theo lịch trang trí lớp theo chủ đề bản thân phong phú tạo góc mở cho trẻ hoạt động.     Tốt    
Biên bản được thông qua và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên biên bản kết thúc vào hồi 11 cùng ngày.
           Thư Ký                                                Đoàn kiểm tra 

 


Lương Thị Diễm           Đàm Thị Huệ            Vi  Thị Hồi           Hà Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Đánh giá sự phát triển của trẻ   
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 29 tháng 2 năm 2019.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long    
Thành phần kiểm tra:      1. Đ/c: Vi Thị Hồi - HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan - PHT
                                        4. Đ/c: Lương Thị Diễm -TTCM - thư ký
* Tháng 2 Năm 2019.
STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra. Có (phiếu đánh giá kèm theo)    Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB    Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra. Có (phiếu đánh giá kèm theo)    Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
     Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra. Có (phiếu đánh giá kèm theo)    Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
    Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra. Có (phiếu đánh giá kèm theo)    Tốt    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
     Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra. Có (phiếu đánh giá kèm theo)    Tốt    
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB    Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra. Có (phiếu đánh giá kèm theo)    Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
     Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra.    Tốt    
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB    Đã đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định, và các mục tiêu đưa ra. Có (phiếu đánh giá kèm theo)    Tốt    
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
 Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên, biên bản kết thúc vào hồi  11 giờ 00 phút cùng ngày

          Thư Ký                                                           Đoàn kiểm tra 

 


 Vi Thị Dương Huệ                   Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA
Công tác tổ chức hoạt động giáo dục theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày  25 tháng 3 năm 2019.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long    
Thành phần kiểm tra:      1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Lương Thị Diễm -TTCM –thư ký
* Tháng 3 Năm 2019.
STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     Đã xây dựng KH Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, tích cực hoạt động của trẻ, đảm bảo trẻ “học bằng chơi, chơi mà học”.    Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB    Xây dựng KH thực hiện Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình    Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
     Đã xây dựng KH Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động,
     Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
    Xây dựng KH thực hiện Phương pháp hỗ trợ theo hướng mở rộng được quan tâm để khuyến khích trẻ sáng tạo. Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình    Tốt    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
     Đã xây dựng KH Phối hợp các phương pháp hợp lý, tăng cường tính chủ động, Tạo hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân    Tốt    
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB      Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình. Tạo hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân    Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
     Tạo cơ hội cho trẻ được bộc lộ hết khả năng của riêng mình. Tạo hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân    Tốt    
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB      Chú trọng các hoạt động chủ đạo của từng lứa tuổi, tạo ra các cơ hội cho trẻ hoạt động tích cực phù hợp với nhu cầu, hứng thú của trẻ và sự phát triển của từng cá nhân    Tốt    
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
 Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên, biên bản kết thúc vào hồi  16 giờ 30 phút cùng ngày

          Thư Ký                                                           Đoàn kiểm tra 

 


    Lương Thị Diễm                      Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA
 Việc GV tạo cơ hội cho trẻ bộc lộ hết khả năng của mình thông qua các hoạt động giáo dục theo quan điểm “ Lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2018- 2019


Thời gian: Vào hồi 7 giờ 30 phút ngày  10 tháng 4 năm 2019.
Địa điểm: Tại trường MN Bình Long    
Thành phần kiểm tra:      1. Đ/c: Vi Thị Hồi – HT-BTCB
    2. Đ/c: Đàm Thị Huệ - PBT- PHT
                                        3. Đ/c: Hà Thị  Lan – PHT
                                        4. Đ/c: Lương Thị Diễm -TTCM –thư ký
* Tháng 4 Năm 2019.
STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ nội dung tạo cơ hội cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động     Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB    Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ nội dung tạo cơ hội cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động    Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
     Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ nội dung tạo cơ hội cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động    Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
    Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ nội dung tạo cơ hội cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động    Khá    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
     Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ theo kế hoạch
Trẻ tự nguyện tham gia tích cực vào HĐ còn chậm.    Khá    
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB    Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ nội dung tạo cơ hội cho trẻ tích cực tham gia vào hoạt động    Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
     Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ. Khả năng tạo nhóm để hoạt động còn chậm    Khá     
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB    Đã xây dựng và thực hiện đầy đủ theo kế hoạch. Trẻ chưa tích cực tham gia vào HĐ, giao tiếp, phát âm còn chậm.
    Khá      
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
 Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên, biên bản kết thúc vào hồi  11 giờ 30 phút cùng ngày

          Thư Ký                                                           Đoàn kiểm tra 

 


    Lương Thị Diễm                      Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

 

 

 

 

 

 

 


      PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI 
TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ
   “ Lấy trẻ làm trung tâm”
Năm học 2018- 2019


STT    Họ tên    Chức vụ     Nhận Xét      Xếp loại     Ý kiến GV
1    Nguyễn Thị  Thanh    MG 5TA
     
    Tốt    

2    Đỗ Thị Huế                

3    Vũ  Thị Lương                

4    Vi Thị Dương Huệ     
MG 5TB        Tốt    

5    Nguyễn T. Mỹ Bình                

6    Hoàng Thanh Nga
    MG 4TA
 
         Tốt    
    7        Lưu Thị Hương                
8    Đỗ Thị Linh                

9    Trần Thị Sao
    MG 4TB
        Khá    
10    Nguyễn Thị Saú
                
11    Vi Thị Nhung
                
12    Lưu Thị Chiến
    MG 3TA
         Khá    
13    Hoàng Thị Thu
                
14    Nguyễn Thị Nương                
15    Nguyễn Thị  Hoan     
MG 3TB        Tốt    

16    Đào Thị Hoa                

17    Nịnh Thị Yên                

18    Lê Thị Ngân
    NTA
         Khá     
19        Dương Thị Thủy                
20    Lương Thị Diễm     
NTB        Khá      
21    Nguyễn Thị Huế                

22    
Nguyễn Thị Hiền                
 Biên bản được thông qua các lớp và nhất trí với nội dung đánh giá xếp loại trên, biên bản kết thúc vào hồi  11 giờ 30 phút cùng ngày

          Thư Ký                                                           Đoàn kiểm tra 

 


    Lương Thị Diễm                      Đàm Thị Huệ          Vi  Thị Hồi            Hà Thị Lan

 

 

Nguồn: mnbinhlong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 02 : 768
Năm 2020 : 1.604