Monday, 03/10/2022 - 14:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2021

công khai dự toán 2021

IIÒA

                          PI IÒNG GDDT vÖ NIIAI                                                  CONG NAM

 

TRUONG MN BÌNII LONG

                           S&/CJ/QD-MNBL          Bình Long, ngày47 tháng I nãm 2021

QUŸÉT D!NH

Ve viêc công bo công khai phân bo giao kinh phí nñm 2021

TRUONG TRU'ÖNG MN BiN11 LONG

Cãn cú Nghi dinh sô 163/2016/ND-CP ngày 21 tháng 12 nõun 2016 Clia Chính phil quy dinh chi tiêÍ thi hành 177ôt sc; diêu cua Lucit Ngcîn scích nhà nil'óc;

 Cän cú• Thöno st; 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 17õ1177 2017 Clia Bô

Tài c/lín/1 171180571 0 dán thi1'C hiên C(3ng khai ngcîn sách döi vó'i don vi dit toán ngûn

 
 


CÕIII Thóng 90 2018 TT-BTC ngày 28/9/2018 cua BC; Tài chính sua dói, sung diéll 61/2017/TT-BTC ngày 15 thing 6 2017 cua Bô Tài chính hu•óng c/cin thi1'C hién công khai ngcîn stich dôi vó'i don vi (111' toån ngän stich, các tó chúe ngûn stich nhà ntl'ó•c /ló tro,•

 

Cän Ct'l, Quyêt dinh 10/QD-PGDDTngày 15/01/2021 Phòng Giáo duc và dào tao huyën Võ Nhai vé vi?c phcîn bó du' toán kinh phí näm 2021 Xét cia bö phân tài chính truòng MN Bình Long.

QUYÉT Ð!NH:

Ðiêu 1. Công bô công khai vê viêc phân bô du' toán kinh phí näm 2021 (theo biêu dính kèm)

Diêu 2. Quyêt dinh này có hiêu lyc kê tir ngày ký.

Ðièu 3. Bê phân tài chính truðng MN Bình Long và các bô phân có liên quan Chiu trách nhiêm thvc hi?n Quyêt dinh này./.

THÚ

TRU'Ó'NG

IVO'i 11/1ân:

 

- NIItr diêu 3,  Luu :KT.

                st; 2: Ban hùnh theo           tlr,• 90 201STT-BTC ngùy 28/9/2018      BTC

"i: Trtröng MN Billh Lono atroT1't : 622

DV TORN TIIU - cm NGÂN sÁC11 NIIÅ NtrÓC

(Kèm theo Quyêt (1/11/1 st; /9/QÐ-AfN  Truùng MN Bình Long)

(Dùng cho don vi sir dung ngcilð stich)

Ðvt: nghìn dóng

 

 

NQi dung

Dus toán dunc giao

A

Tông so thu, chi, nôp ngân sách phí, phí

 

1

Só thu pllí, IQ phi

 

I

Lè phi

 

 

Phi

 

11

Chi tir nguôn thu pllí du-cyc dê l:.li

 

 

Chi Slr nghiêp

 

 

K inh phi nhiêm vu thuòng xuyên

 

b

K inh phi nhiêm vu không thuöng xuyên

 

 

 

a

K inh phi thirc h iCn chê dö ttr chi'l

 

b

Kinh phi kliô112 thirc hiên che dö tvr cliù

 

111

So phi, lê phí nôp ngân sácll Illià nuó•c

 

 

L? phi'

 

2

Phi

 

B

Dtr toán chi ngân sácll nllà nu•óc

3 243 976

1

Nguon ngan sach trong nuóc

3 243 976

 

1

Chi quŽin IS' llành cliínll

 

 

K inh phí thuc hiç;n chê dc; tu chù

 

 

.2

kinll phi' không (lurc hiên chê dQ tur chil

 


Nguồn:mnbinhlong.thainguyen.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 83
Hôm qua : 113
Tháng 10 : 339
Năm 2022 : 26.243