1

PHÒNG GD&ĐT V NH I
TRƯỜNG MẦM NON BÌNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 36/KH-TrMNBình Long, ngày 15 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 119/KH-PGDĐT ngày 11/3/2021 của Phòng Giáo dục
và Đào tạo huyện Võ Nhai về Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021, Trường
Mầm Non Bình Long xây dựng Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 như
sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; phát huy
vị trí, vai trò của công tác văn thư, lưu trữ trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của nhà
trường.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm của cán bộ văn thư
trong việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại trường.
- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của pháp luật; đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giải quyết công việc,
hướng tới môi trường làm việc điện tử,hiệu quả hơn.
2. Yêu cầu
- Hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế của nhà trường xây dựng kế hoạch và
triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.
- Đưa nội dung thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu
trữ thành một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá thi
đua đối với cá nhân, tập thể trường.
II. NỘI DUNG
1. Nhiệm vụ thường xuyên
* Công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ:
+ Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của các cấp trong công tác văn thư, lưu trữ tại trường.
+Nhà trường tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung và ban hành các văn bản mới
theo quy định pháp luật như: Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ; Quy chế công tác
văn thư, lưu trữ; Danh mục hồ sơ; Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ
cơ quan; Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ.
* Công tác tổ chức cán bộ, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ:
+ Nhà trường Sắp xếp tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ y tế kiêm phụ trách văn
thư, lưu trữ đảm bảo đáp ứng lư trữ đúng theo theo quy định của pháp luật.
+ Đăng ký các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách
văn thư, lưu trữ; tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do các cấp tổ chức.
*Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định của pháp luật về văn thư, lưu
trữ:
2
Ban Giám hiệu chủ động xây dựng kế hoạch tự kiểm tra và thực hiện tự kiểm
tra về thực hiện công tác quản lý và thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.
Trong đó tập trung vào các nội dung gồm: Kiểm tra việc quán triệt, triển khai các văn
bản của các cấp; việc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác
văn thư, lưu trữ; việc thực hiện nghiệp vụ công tác văn thư, nghiệp vụ công tác lưu
trữ; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ.
* Công tác quản lý tài liệu tại Lưu trữ ở trường, Lưu trữ lịch sử:
+ Lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đơn vị theo quy
định tại Điều 9, Điều 11 Luật Lưu trữ năm 2011, Điều 29, Điều 30 Nghị định số
30/2020/NĐ-CP.
+ Lựa chọn hồ sơ, tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn giao nộp vào Lưu trữ
lịch sử theo quy định tại Điều 21 Luật Lưu trữ năm 2011.
+ Chủ động xây dựng kế hoạch chỉnh lý tài liệu tồn đọng theo yêu cầu của Chỉ
thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công
tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.
+ Thực hiện tiêu hủy tài liệu hết giá trị đã được loại ra sau khi chỉnh lý khoa
học theo quy định của pháp luật.
+ Bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu lưu trữ. Cải tạo, nâng cấp, bổ sung thêm
diện tích làm kho lưu trữ để tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan theo
thời hạn quy định.
* Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, công tác lưu trữ:
Trường bố trí kinh phí cho công tác văn thư trong dự toán ngân sách nhà nước
hằng năm theo quy định tại Điều 36, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP và công tác lưu
trữ theo quy định tại Điều 39, Luật Lưu trữ năm 2011, Chỉ thị số 35/CT-TTg;
2. Nhiệm vụ trọng tâm
- Nhà trường sắp xếp cán bộ y tế phụ trách công tác văn thư, lưu trữ.
- Nhà trường tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản
của Trung ương, UBND tỉnh và của UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng
Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Tại
đơn vị hoàn thiện Hệ thống quản lý tài liệu điện tử theo quy định tại Nghị định số
30/2020/NĐ-CP và các quy định khác của pháp luật có liên quan, bảo đảm hạ tầng kỹ
thuật để lập hồ sơ điện tử và giao nộp hồ sơ điện tử vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch
sử tỉnh trên Hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định của pháp luật.
- Tạo điều kiện cho cán bộ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ bồi dưỡng cán
bộ theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện
các nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ điện tử ở đơn vị, tổ chức khi triển khai,
xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, trang bị các
phương tiện hiện đại phục vụ cho công tác văn thư, đưa vào khai thác sử dụng thuận
tiện. Thực hiện tốt phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp”.
Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hệ thống thư điện tử với tên miền edu phục vụ
trong trao đổi, chia sẻ văn bản.
- Thực hiện công tác soạn thảo, ban hành văn bản, quản lý văn bản đi, đến
theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
3
- Quản lý và sử dụng con dấu, sử dụng chữ ký số đảm bảo tuân thủ đúng quy
định của pháp luật.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường trong việc thực hiện
công tác văn thư, lưu trữ. Thường xuyên ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực
hiện các nhiệm vụ về văn thư, lưu trữ. Tăng cường công tác tự kiểm tra trong quá
trình thực hiện.
Trên đây là Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2021 của trường Mầm
Non Bình Long./.

Nơi nhận:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- BGH, TTCM;
- Wesite trường;
- Lưu: VT./.
HIỆU TRƯỞNG
Vi Thị Hồi