Saturday, 29/02/2020 - 03:26|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bình Long- Xã Bình Long

KẾ HOACH NĂM DÂN VẬN 2019

KẾ HOẠCH NĂM DÂN VẬN 2019

             PHÒNG GD&ĐT VÕ NHAI         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           TRƯỜNG MN BÌNH LONG                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                              
               Số:      /KH-TrMN                                     Bình Long, ngày 03 tháng 5 năm 2019


KẾ HOẠCH
Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2019

 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 304/KH-PGDĐT, ngày 25 tháng 4 năm 2019 của phòng giáo dục đào tạo Võ Nhai về việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền – 2019”;
Trường mầm non Bình Long xây dựng kế hoạch thực hiện “Dân vận chính quyền” năm 2019 với những nội dung cụ thể như sau:
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) trong toàn trường về công tác Dân vận chính quyền trong tình hình mới.
 Chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thẩm định. Đánh giá kết quả thực hiện xây dựng điển hình, mô hình. Phối hợp đưa tin, tuyên truyền biểu dương những mô hình, điển hình tốt nhằm động viên, cổ vũ thúc đẩy phong trào.
Tăng cường mối quan hệ giữa chính quyền với nhân dân; tạo sự đồng thuận trong toàn ngành, vận động của CB, GV, NV và học sinh thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thúc đẩy các phong trào thi đua góp phần thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức đoàn thể; phát huy quyền làm chủ của CB, GV, NV, nêu cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) trong việc xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Đổi mới phương thức hoạt động theo hướng “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với nhân dân”, khắc phục những biểu hiện thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền cho học sinh, nhân dân và các tổ chức; ngăn chặn, xử lí nghiêm thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm với học sinh và nhân dân. Công tác Dân vận phải thật sự góp phần nâng cao chất lượng Giáo dục và Đào tạo của huyện.
    II/ NỘI DUNG
1. Quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, “Dân vận của chính quyền
      - Tổ chức tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” cho cán bộ, đảng viên trong nhà trường; Căn cứ tình hình cụ thể của mình để chọn những mô hình  phù hợp, sát thực gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả. ngăn chặn , đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  
      - Nâng cao đạo đức nghề nghiệ, ý thức rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm cao trong công việc..
       - Quan tâm hơn nữa việc nắm bắt đầu tư, nguyện vọng của nhân dân, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân kịp thời. Tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những yêu cầu chính đáng, các vấn đề nổi cộm, tồn đọng, bức xúc trong nhân dân. Đảm báo giữ vững ANCT, ATXH, không để xảy ra điểm nóng, hạn chế khiếu kiện đông người vượt cấp. Thực hiện tốt phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân.
       - Nhà trường đã xây dựng quy tắc ứng sử trong giao tiếp của cán bộ, giáo viên, nhân viên và thực hiện tốt quy tắc đưa ra.
        - Tiếp tục triển khai học tập bài báo “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết dân vận của Đảng trong cơ quan, nhằm tạo ra những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động về công tác Dân vận.
- Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về công tác Dân vận cho cán bộ, công chức, viên chức với các hình thức: cử CB, GV,NV tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề, tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi.( nếu có)
- Tăng cường công tác đổi mới sáng tạo, tích cực ứng dụng Công nghệ thông tin tăng cường công tác quản lý siết chặt kỷ luật, kỷ cương.
2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Gắn công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản về công tác Dân vận của Đảng, Nhà nước; “gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong các cơ quan, đơn vị.
- Vận động Nhân dân tích cực thực hiện các cuộc vận động và phong trào hành động cách mạng như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh mỹ quan đô thị, đấu tranh phòng chống tội phạm và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Có kế hoach và học tập đầy đủ theo nội dung đã đăng ký về Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  Đăng ký hưởng ứng, tham gia tích cực các công trình thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019.
- Bình chọn, nhân rộng gương tiêu biểu điển hình về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của đơn vị.
3. Thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
- Tích cực sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức, xây dựng lối sống gần dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các văn bản pháp quy có liên quan.
4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở 
- Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, gắn với chống quan liêu; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, lối sống theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện nếp sống văn minh  đặc biệt là trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị, vai trò của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở.
- Vận động cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường thực hiện tốt công tác tham gia ủng hộ ở huyện Võ nhai cũng như ở xã Bình Long như ủng hộ xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, ủng hộ người cao tuổi, chất độc da cam, ...đặc biệt trong năm học 2018-2019 nhà trường đã vận động CB,GV,NV quyên góp tặng quà cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán 2019 và tặng 8 xuất quà áo ấm cho 8 học sinh nghèo của 8 lớp. 
- Ngăn ngừa và cảnh giác những biểu hiện lợi dụng dân chủ, chia rẽ đoàn kết nội bộ hoặc tổ chức lôi kéo người dân khiếu nại đông người ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính
- Tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính gắn với tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế. Tăng cường gặp gỡ, đối thoại  giải quyết khiếu nại, thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và nhân dân; kiên quyết không để phát sinh điểm nóng khiếu kiện đông người xảy ra trên địa bàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm minh những hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho dân, xâm phạm lợi ích chính đáng và quyền làm chủ của nhân dân; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.
- Tăng cường các biện pháp, thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc công khai, niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai các thủ tục tuyển sinh, chuyển đến - đi cho học sinh, luân chuyển công tác, đào tạo bồi dưỡng giáo viên; đồng thời xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đúng theo quy định.
6. Công khai minh bạch tại các cơ sở giáo dục
- Nhà trường thực hiện công khai, niêm yết các quy trình thủ tục hồ sơ hành chính; công khai dân chủ trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển, quy hoạch cán bộ, tuyển sinh, thi đua khen thưởng, tài chính, phân công chuyên môn; công khai theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT; công khai thu nhập, tài sản theo quy định… nhằm tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước, giáo dục người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
       - Tăng cường việc công khai minh bạch trong hoạt động quản lý điều hành của đơn vị; đảm bảo quyền làm chủ thật sự của nhân dân trong việc tham gia quản lý nhà trường, giám sát hoạt động của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị; công khai minh bạch các khoản thu - chi từ ngân sách Nhà nước và các nguồn khác tại đơn vị.
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1-    Đối với Ban chỉ đạo
Ban chỉ đạo thực hiện đúng quy chế dân chủ trong nhà trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên; xây dựng kế hoạch năm dân vận chính quyền                  phù hợp với đặc điểm và tính chất và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đặc biệt chú trọng cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”
Hướng dẫn mọi thành viên thực hiện theo đúng quy chế, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy chế đã đề ra. Phân công cán bộ phụ trách công tác dân vận trong nhà trường như sau:
TT    Họ và tên    Năm sinh    Chức vụ
1    Vi Thị Hồi    1967      Hiệu trưởng
2    Đàm Thị Huệ    1982    Phó hiệu trưởng

Phối hợp cùng các tổ chức trong và ngoài trường thực hiện tốt kế hoạch của nhà trường.
Thường xuyên bàn bạc, thống nhất trong việc chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra .
2-    Đối với các tổ chức
Phối hợp bàn bạc để thống nhất được việc chi tiêu nội bộ hàng năm sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và ngân sách của nhà trường.
Phân công giáo viên giảng dạy ở cá lớp đảm bảo công bằng khách quan.
3-    Đối với giáo viên và học sinh
Thực hiện tốt nội qui, qui chế của Ngành GD&ĐT và của trường đề ra.
Thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong mọi lĩnh vực.
Nâng cao ý thức trách nhiệm của bản thân trong công việc nhằm đạt kết quả tốt nhất.
Trên đây là kế hoạch thực hiện “ Năm dân vận chính quyền” năm 2019 của trường mầm non Bình Long./.
Nơi nhận:
- BGH trường(B/c);
- Các tổ CM( T/h);
- Lưu VP.
     NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  
                P. HIỆU TRƯỞNG

 


                     Đàm Thị Huệ               HIỆU TRƯỞNG

 

 

                Vi Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: mnbinhlong.thainguyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 21
Tháng 02 : 768
Năm 2020 : 1.604