PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG MN BÌNH LONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số:  27 /PA-TrMN                                 Bình Long, ngày 17 tháng 02 năm 2021

PHƯƠNG ÁN

Phòng chống dịch bệnh Covid-19

 (Thực hiện tiếp theo trong thời gian tới)

 

Thực hiện Công văn số 78/PGDĐT, ngày 16/02/2021 của Phòng GDĐT Võ Nhai về việc thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học phòng chống dịch Covid -19;

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường.

Trường mầm non Bình Long xây dựng phương án Phòng chống dịch Covid -19 thực hiện tiếp theo trong thời gian tới như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, phối hợp chặt chẽ với cơ sở y tế để xử lý kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát trong nhà trường.

- Nâng cao nhận thức của lãnh đạo, CBGVNV, phụ huynh học sinh về phòng chống dịch bệnh.

- Cách ly kịp thời khống chế ngăn ngừa không để bệnh lây lan trong trường (nếu có).

2. Yêu cầu

- Thông tin, báo cáo kịp thời thường xuyên về tình hình sức khỏe của CB, GV, NV, và học sinh.

II. Các phương án phòng chống dịch

1. Phương án 1:Khi chưa xuất hiện trường hợp mắc bệnh trong trường học

- Làm tốt công tác tuyên truyền tới CB,GV,NV, phụ huynh học sinh bằng mọi hình thức:

+ Tuyên truyền tới phụ huynh qua tin nhắn điện thoại, các phương tiện thông tin truyền thông.

+ Đeo khẩu trang, hạn chế đến địa điểm tụ tập đông người.

+ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch rửa tay có chứa cồn.

- CB, GV, NV nhà trường làm công tác vệ sinh phòng dịch và kịp thời xử lý các tình huống dịch theo yêu cầu. thực hiện nghiêm túc công tác thông tin hai chiều  thường xuyên, liên tục.

- Phun thuốc diệt khuẩn, khửt rung toàn bộ các lớp học, khu nhà hiệu bộ, bếp ăn, nhà vệ sinh, lau chùi các giá để đồ chơi, tủ cá nhân, tủ chăn màn, rửa đồ chơi bằng nước sát khuẩn, giặt chăn màn, chiếu, luộc ca cốc, bát thìa trước khi học sinh đi học trở lại.

- Nhà trường phân công  CB, GV, NV hàng ngày trực và làm công tác vệ sinh nhà trường hàng ngày.  

- CB, GV, NV và cha mẹ học sinh duy trì lien lạc thường xuyên về tình hình sức khỏe của học sinh.

2. Phương án 2: Khi nghi ngờ xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh trong nhà trường

- Theo dõi sát sao về tình trạng sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh phát hiện sớm các trường hợp có hiện tượng bất thường, nghi mắc bệnh, báo cáo ngay về Phòng GDĐT và Trạm Y tế xã Bình Long và các ban ngành có liên quan thông tin chính xác, bình tĩnh, không gây hoang mang.

3. Phương án 3: Khi phát hiện dịch bệnh bùng phát trong nhà trường

- Khi dịch bùng phát diện rộng trong nhà trường, nhà trường cần có văn bản, xin ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo, cho học sinh nghỉ tại nhà đến khi kiểm soát được dịch bệnh.

- Phối hợp chắt chẽ với các cơ quan để điều trị bệnh cụ thể, kịp thời.

- Không tuyên truyền, phát tán những thông tin sai sự thật về dịch bệnh đang xẩy ra trong nhà trường.

Trên đây là phương án phòng chống Phòng chống dịch Covid -19 của Trường Mầm non Bình Long, đề nghị các CB - GV-NV nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Công khai Wes, nhóm trường( t/h)

- Y tế;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Vi Thị Hồi